Finanse

Finanse

Sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie za 2022 rok, stanowiące załącznik do uchwały nr 3/2023 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 16 maja 2023 r.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie są załatwiane niezwłocznie, w terminach wskazanych w przepisach określających ustawowe zadania Izby oraz kompetencje jej poszczególnych organów.

Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Zgodnie z art. 541 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie o radcach prawnych i przepisach wydanych na jej podstawie.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o których mowa w art. 66 ust.

Okręgowa Komisja Rewizyjna OIRP w Warszawie

Okręgowa Komisja Rewizyjna OIRP w Warszawie

Zgodnie z art. 53 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.

Zgromadzenie OIRP w Warszawie

Zgromadzenie OIRP w Warszawie

Art. 50 ustawy o radcach prawnych stanowi, że w zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby (ust.

Status prawny

Status prawny

Podstawę prawną funkcjonowania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie stanowią przepisy Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Art. 17 ust.

Rejestry

Rejestry

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie prowadzi: listę radców prawnych – odnośnik; listę aplikantów radcowskich – odnośnik; listę prawników zagranicznych – odnośnik; ewidencję radców prawnych; ewidencję aplikantów radcowskich.