Sąd Polubowny

Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie jest stałym sądem polubownym (arbitrażowym), działającym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz Regulaminu Sądu Polubownego, powołanym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi rozstrzygnięciu w ważnej umowie o arbitraż. Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie powołany został uchwałą Rady OIRP uchwały nr 73/91 z 5 grudnia 1991 r. i obecnie należy do jednych z najstarszych stałych sądów polubownych działających w Polsce.
Organami Sądu Polubownego są Prezes Sądu Polubownego, Komitet Sądu Polubownego oraz Sekretarz Sądu Polubownego.

Komitet Sądu Polubownego, który zaingerował swoją działalność w dniu 19 kwietnia 2011 r., pełni funkcje doradcze przy Prezesie Sądu Polubownego oraz postanawia o wpisie na listę rekomendowanych arbitrów Sądu Polubownego. W skład Komitetu Sądu Polubownego wchodzą wybitni znawcy problematyki arbitrażu.

Sąd Polubowny w celu zapewnienia najwyższych standardów rozstrzygania sporów prowadzi listę arbitrów rekomendowanych Sądu Polubownego na którą mogą być wpisane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania funkcji arbitra.

Władze Sądu Polubownego:

Prezes Sądu Polubownego: Krzysztof Falkiewicz
Sekretarz Sądu Polubownego: Monika Olesińska
Honorowy Prezes Sądu Polubownego: dr Andrzej Tynel

Kontakt:

Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
ul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa

www.sadpolubowny.info.pl

Kontakt z Sekretarzem Sądu Polubownego r.pr. Monika Olesińska
e-mail: monika.wollk-laniewska@oirpwarszawa.pl