Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (o nas)

Kim jest radca prawny

Radca prawny świadczy pomoc prawną, a w szczególności udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Może być także obrońcą w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Uprawnienia radcowskie są więc takie same jak adwokackie.

Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że jest zobowiązany do przestrzegania prawa oraz restrykcyjnych zasad etyki. Jednym z podstawowych obowiązków radcy prawnego jest zachowanie tajemnicy zawodowej, która chroni interesy klienta.

Każdy radca prawny jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) do kwoty 1,3 mln zł, które jest gwarancją bezpieczeństwa klientów.

Czym zajmuje się Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
OIRP w Warszawie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu warszawskim, a także jedną z 19., największą okręgową izbą radców prawnych w Polsce. Do jej zadań należy reprezentowanie interesów zawodowych radców prawnych, a także zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych przez radców prawnych usług prawniczych. W związku z tym OIRP w Warszawie:

  • kształci aplikantów radcowskich – podczas trzyletniej aplikacji przygotowuje absolwentów prawa do uzyskania uprawnień radcy prawnego, które są nadawane po zdobyciu pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego – PROWADZIMY APLIKACJĘ RADCOWSKĄ,
  • zapewnia doskonalenie zawodowe – w celu realizacji przez radców prawnych obowiązku stałego pogłębiania wiedzy oferuje im różne formy szkoleń i zajęć –ORGANIZUJEMY SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH,
  • stoi na straży właściwego wykonywania zawodu i etycznego zachowania – w razie postępowania sprzecznego z prawem lub zasadami wskazanymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego oraz w przypadku naruszenia obowiązków zawodowych prowadzi wobec radców prawnych postępowania dyscyplinarne i stosuje ustawowe instrumenty dyscyplinujące – MAMY WŁASNE SĄDOWNICTWO DYSCYPLINARNE,
  • umożliwia znalezienie odpowiedniego prawnika – dla osób potrzebujących pomocy prawnej udostępnia wyszukiwarkę szukajradcy.pl, która daje pełną gwarancję, że wyszukany radca prawny jest aktywny zawodowo i ma uprawnienia do wykonywania zawodu – UŁATWIAMY ZNALEZIENIE POMOCY PRAWNEJ,
  • pozwala nieść nieodpłatną pomoc prawną – umożliwia radcom prawnym i aplikantom radcowskim aktywne angażowanie się w działalność Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono oraz inne formy nieodpłatnej pomocy prawnej – POMAGAMY PRO PUBLICO BONO,
  • jednoczy środowisko – na rzecz swoich członków (radców prawnych i aplikantów radcowskich) organizuje spotkania i imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym, a także prowadzi Klub Radcy Prawnego – PODEJMUJEMY DZIAŁANIA INTEGRACYJNE,
  • jest wydawcą – mając na względzie popularyzację wiedzy o zawodzie radcy prawnego i samego prawa, przygotowuje publikacje książkowe i cyfrowe (aplikacja mobilna LawBay, newsletter), a także wydaje czasopismo Temidium – ZAJMUJEMY SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ.

W jakich sprawach można się zwrócić do OIRP w Warszawie
Jeśli szukasz pomocy prawnej, chcesz znaleźć specjalistę z danej dziedziny blisko swojego miejsca zamieszkania – w Izbie warszawskiej bezpłatnie otrzymasz taką informację.
Gdy nie stać Cię na odpłatne skorzystanie z usług radcy prawnego, możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie pomocy prawnej „z urzędu”. PO jej przyznaniu przez sąd, wyznaczymy radcę prawnego, który poprowadzi dla Ciebie sprawę przed sądem.

Jeżeli uważasz, że radca prawny z którego pomocy korzystasz nie wykonuje właściwie swoich obowiązków, możesz zgłosić to do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie, który zbada i oceni zachowanie radcy prawnego.

Jaki jest terytorialny zasięg działania OIRP w Warszawie

Izba warszawska prowadzi listę radców prawnych wykonujących zawód w okręgu warszawskim, obejmującym powiaty i miasta na prawach powiatu: garwoliński, gostyniński, grodziski, kutnowski, legionowski, łukowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, Płock, pruszkowski, siedlecki, Siedlce, sierpecki, sokołowski, warszawski zachodni, Warszawa, węgrowski, wołomiński i żyrardowski.

Przynależność radców prawnych do samorządu jest obowiązkowa. Izba warszawska skupia 14 988 radców prawnych i 1549 aplikantów radcowskich (stan na 18 marca 2024 r.). Bieżącą obsługę członków samorządu zapewnia Biuro OIRP w Warszawie zatrudniające ok. 40 pracowników.

Działalnością Izby kieruje Rada, zaś organem wykonawczym Rady jest Prezydium (Dziekan, Wicedziekani, Sekretarz, Skarbnik i członkowie).

Na czele Rady stoi Dziekan.