Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (o nas)

Kim jest radca prawny?

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., radcowie prawni mogą występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Uprawnienia radców prawnych stały się tym samym identyczne z adwokackimi.
Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe.

OIRP w Warszawie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu warszawskim, którego celem jest reprezentowanie interesów zawodowych radców prawnych,
a także zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych przez radców prawnych usług prawniczych poprzez:

 • szkolenie aplikantów radcowskich – studia prawnicze to nie wszystko, dopiero ukończenie trzyletniej aplikacji radcowskiej przez absolwentów prawa oraz pozytywny wynik egzaminu zawodowego pozwala uzyskać uprawnienia radcy prawnego – PROWADZIMY APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
 • prowadzenie szkoleń doskonalenia zawodowego – każdy radca prawny obowiązany jest do stałego pogłębiania wiedzy prawniczej, między innymi poprzez systematyczne uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach prowadzonych w ramach OIRP w Warszawie – ORGANIZUJEMY SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH
 • napiętnowanie przypadków niewłaściwego wykonywania zawodu lub nieetycznego zachowania – prawnicy wpisani na listę radców prawnych obowiązani są do przestrzegania zasad wskazanych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, za ich naruszenie grozi nawet utrata uprawnień do wykonywania zawodu.

Ponadto Okręgowa Izba Radców Prawnych:

 • podejmuje DZIAŁANIA INTEGRACYJNE (imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym) na rzecz swoich członków: radców prawnych i aplikantów radcowskich;
 • prowadzi DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ

Jedną z głównych ról Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest popularyzacja wiedzy na temat zawodu radcy prawnego, jak również na temat samego prawa. W roku 2009 podjęto inicjatywę stworzenia serii wydawniczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W przeciągu dwóch lat wydano kilkanaście publikacji dostępnych w formie papierowej i elektronicznej.

Publikacje książkowe
Izba warszawska publikuje książki skierowane zarówno do całego środowiska prawniczego, jak i sticte na potrzeby odbywania aplikacji radcowskiej.
Z uwagi na dużą liczbę aplikantów i dążenie Izby do oferowania zróżnicowanych form edukacyjnych, znakomita większość publikowanych przez Izbę opracowań ma charakter podręcznikowy, których celem jest wsparcie uczestników aplikacji radcowskiej w należytym przygotowaniu do zawodu. Skrypty opracowywane przez wykładowców pozwalają też porządkować nabytą w trakcie zajęć wiedzę.

„Temidium”
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie od 1997 roku jest wydawcą czasopisma „Temidium”. „Temidium” jest głównym środkiem komunikacji między Radą a członkami Izby warszawskiej. W znaczący sposób wpływa na tożsamość korporacyjną, sprzyja środowiskowej integracji i kształtuje wizerunek samorządu.
W dwumiesięczniku publikowane są informacje o tym, co wydarzyło się w Izbie w ostatnim czasie, przedkładana jest oferta szkoleniowa, a także sportowo-rekreacyjna (Aktualności). Publikowane są także artykuły merytoryczne, dotyczące rozmaitych dziedzin prawa (Prawo i Praktyka) oraz artykuły o tematyce ogólnokulturalnej (Rozmaitości).
Nakład „Temidium” to obecnie 10 500 egzemplarzy. Otrzymują je bezpłatnie wszyscy radcowie prawni i uczestnicy aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie.

Serwis internetowy Izby warszawskiej
Izba warszawska – jako jedna z pierwszych izb okręgowych – pojawiła się w sieci pod koniec lat 90. Pierwotnie zamieszczane były tu tylko dane teleadresowe i bieżące komunikaty. Obecnie serwis internetowy jest szeroko rozbudowany. Zamieszczane są w nim aktualne informacje przydatne dla członków samorządu, ale też dla osób korzystających z usług radców prawnych – dzięki wyszukiwarce ZNAJDŹ POMOC PRAWNĄ osoby zainteresowane mogą wyszukać specjalistę z danej dziedziny prawa według miejsca świadczenia usług prawnych. Członkowie samorządu zaś pozyskać niezbędne dla nich informacje, a także zalogować się do Extranetu czy poczty elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z serwisu www.oirpwarszawa.pl.

• prowadzi DZIAŁALNOŚĆ PRO PUBLICO BONO

 • Członkowie Izby warszawskiej udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach współpracy z urzędami dzielnic Warszawy
 • Radcowie prawni i aplikanci radcowscy angażują się w akcje pro bono inicjowane przez Krajową Radę Radców Prawnyc
 • Radcowie prawni, eksperci z poszczególnych dziedzin prawa współpracują z Sejmem RP
 • Członkowie Izby warszawskiej swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się również podczas poradnikowych programów telewizyjnych

• organizuje KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU NA APLIKACJE PRAWNICZE

Z czym można się zwrócić do OIRP w Warszawie?
Jeśli szukasz pomocy prawnej, chcesz znaleźć specjalistę z danej dziedziny blisko swojego miejsca zamieszkania – w Izbie warszawskiej bezpłatnie otrzymasz taką informację.
Jeżeli nie stać Cię na odpłatne skorzystanie z usług radcy prawnego, możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie pomocy prawnej „z urzędu”. Jeśli sąd Ci ją przyzna, wyznaczymy radcę prawnego, który poprowadzi dla Ciebie sprawę przed sądem.
Jeśli uważasz, że radca prawny z którego pomocy korzystasz nie wykonuje właściwie swoich obowiązków, możesz zgłosić to do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie, który zbada i oceni zachowanie radcy prawnego.

Terytorialny zasięg działania

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie prowadzi listę radców prawnych wykonujących zawód w okręgu warszawskim, obejmującym powiaty i miasta na prawach powiatu: garwoliński, gostyniński, grodziski, kutnowski, legionowski, łukowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, Płock, pruszkowski, siedlecki, Siedlce, sierpecki, sokołowski, warszawski zachodni, Warszawa, węgrowski, wołomiński i żyrardowski.
 • Organizacja Izby warszawskiej
 • Izba warszawska jest jedną z 19. – największą okręgową izba radców prawnych w Polsce.
 • Przynależność radców prawnych do samorządu jest obowiązkowa. Izba warszawska skupia 11 677 radców prawnych i 1568 aplikantów radcowskich (stan na 22 listopada 2017 r.).
 • Bieżącą obsługę członków samorządu zapewnia Biuro OIRP w Warszawie zatrudniające około 45 pracowników.
 • Działalnością Izby kieruje Rada, zaś organem wykonawczym Rady jest Prezydium (Dziekan, Wicedziekani, Sekretarz, Skarbnik i członkowie). Na czele Rady stoi Dziekan. Więcej informacji na temat struktury OIRP oraz członków funkcyjnych samorządu znajdą Państwo z kategorii Struktura OIRP.
 • Izba warszawska prowadzi Klub Radcy Prawnego oraz galerię malarstwa i fotografii „Lex Gallery” w stołecznej siedzibie, a także Klub Prawnika w Płocku.
Udostępnij na: