Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art. 41 ustawy o radach prawnych, do zadań samorządu radców prawnych należy w szczególności:

  1. udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
  2. reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
  3. współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
  4. przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
  5. nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
    5a. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255);
  6. prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.