Staż w Mediolanie dla aplikantów i młodych radców

W porozumieniu z Adwokacką Izbą Mediolańską (Ordine Degli Avvocati di Milano) zapraszamy do składania zgłoszeń przez aplikantów i radców prawnych chętnych do odbycia stażu w Mediolanie, w kancelarii wybranej w porozumieniu z Adwokacką Izbą Mediolańską.

Kto może się zgłosić?

Chęć odbycia stażu mogą zgłaszać aplikanci radcowscy wpisani na listę OIRP w Warszawie, którzy ukończyli co najmniej II rok aplikacji oraz radcowie prawni, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Jak to działa?

OIRP w Warszawie gromadzi zgłoszenia od osób chętnych do odbycia stażu, a następnie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem minimalnych wymogów strony przyjmującej. Adwokacka Izba Mediolańska gromadzi z kolei zgłoszenia kancelarii gotowych przyjąć stażystę. Obie izby wymieniają na bieżąco informacje o przyjętych zgłoszeniach i poszukują pasujących do siebie zgłoszeń (co do oczekiwań, terminu, kwalifikacji stażysty itd.). Uzgodnienie konkretnego stażu, warunków, terminu i czasu jego trwania następuje po bezpośrednim kontakcie potencjalnego stażysty i potencjalnej kancelarii przyjmującej, przy udziale OIRP w Warszawie i Adwokackiej Izby Mediolańskiej. OIRP w Warszawie i Adwokacka Izba Mediolańska będą sprawować nadzór nad odbywaniem stażu i w razie potrzeby udzielać odpowiedniego wsparcia.

Do kiedy można się zgłosić?

Przyjmujemy zgłoszenia w sposób ciągły, aż do podjęcia ewentualnej decyzji o zakończeniu współpracy stażowej. Należy jednak pamiętać, że im wcześniejsze zgłoszenie, tym większa szansa na szybkie znalezienie odpowiadającej zgłoszeniu propozycji kancelarii z Mediolanu.

Czy wymagana jest znajomość języka włoskiego?

Znajomość języka włoskiego z całą pewnością jest atutem, jednak nie jest warunkiem niezbędnym zgłoszenia. Wystarczająca jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (B2 jako wymóg minimalny).

Jak długo może trwać staż?

Długość stażu zostanie uzgodniona z kancelarią przyjmującą. Przewidujemy okresy stażowe od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od uzgodnienia między stażystą i kancelarią przyjmującą.

Czy staż jest płatny?

Staż jest nieodpłatny o ile inaczej nie zostanie uzgodnione między stażystą i kancelarią przyjmującą.

Zgłoszenia, jak również wszelkie pytania należy kierować na adres komisja.zagraniczna@oirpwarszawa.pl

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych zgłoszeń: Formularz dla osób ubiegających się o staż.