Szkolenie wyjazdowe w Buenos Aires – RELACJA

W dniach 10-18 listopada br. odbyło się szkolenie wyjazdowe w Buenos Aires, w Argentynie, zorganizowane przez Komisję Zagraniczną i Praw Człowieka OIRP w Warszawie. Z ramienia Komisji w szkoleniu uczestniczyły: przewodnicząca r. pr. Magdalena Bartosiewicz oraz członkinie r. pr. Anna Adamczak i r. pr. Paulina Kolowca. W szkoleniu udział wzięło w sumie 37 radców i radczyń z Izby warszawskiej. Celem szkolenia było zapoznanie się z miejscowymi regulacjami dotyczącymi zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania w Argentynie, compliance, prania pieniędzy oraz zaznajomienie ze specyficznymi uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi tego kraju. Ponadto członkowie OIRP w Warszawie nawiązali kontakt z samorządem zawodowym adwokatów argentyńskich, czołowymi kancelariami oraz instytucjami państwowymi.

Już w pierwszym dniu pobytu, 10 listopada, odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskiej OIRP z Prezydentem argentyńskiej izby adwokackiej, drem José Luisem Lasallem, oraz członkami Rady Federación Argentina de Colegios de Abogados, zrzeszającej izby adwokackie z całego terytorium Argentyny. Argentyński samorząd w zeszłym roku obchodził setną rocznicę powstania i jest największą pod względem liczby członków organizacją tego typu w Argentynie.

W kolejnych dniach odbyły się spotkania w wiodących kancelariach prawnych – Marval O`Farrell Mairal oraz Beretta Godoy. W obu miejscach zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące dziedzin prawa, w których te kancelarie się specjalizują ze szczególnym uwzględnieniem warunków inwestowania w Argentynie. Duże zainteresowanie wśród uczestników szkolenia wzbudziły również informacje dotyczące sektora energetycznego i wydobywczego – Argentyna posiada bogate złoża surowców mineralnych, w tym posiadających obecnie strategiczne znaczenie metali ziem rzadkich. Jest to przy tym jedyny kraj w Ameryce Południowej dopuszczający eksplorację tych zasobów przez podmioty prywatne. Również zasady pierwotnego nabycia własności kopalin znacznie odbiegają od znanych nam rozwiązań europejskich. Pochodzą one jeszcze z XIX w. i przewidują nabycie złoża z mocy prawa przez osobę (podmiot), która dokonała jego odkrycia. Warto także zwrócić uwagę na rozwiązania z zakresu prawa rodzinnego, które tradycyjnie w Argentynie można zaliczyć do progresywnych – przykładowo w 2010 r. Argentyna jako pierwszy kraj w Ameryce Południowej zalegalizowała małżeństwa homoseksualne. Argentyńskie prawo pracy cechuje się z kolei wysokim poziomem ochrony pracownika.

Ważnym punktem wizyty szkoleniowej była konferencja zorganizowana przez Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Stowarzyszenie Sędziów i Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości). Organizacja ta ma za zadanie reprezentowanie władzy sądowniczej wobec władzy wykonawczej i stanie na straży niezależności sądownictwa oraz poszczególnych sędziów. Każdy sędzia stojący wobec nielegalnych lub pozaprawnych nacisków ze strony władz państwowych może liczyć na wsparcie ze strony stowarzyszenia. W trakcie konferencji poruszony był temat prania pieniędzy, który z perspektywy argentyńskiej został przedstawiony przez sędziego dra Gustavo Meirovicha oraz Marcelo Peluzziego – sekretarza generalnego stowarzyszenia. Ze strony polskiej delegacji głos zabrali: r. pr. Radosław Radosławski – członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie, który przedstawił podstawowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych, natomiast r. pr. dr Dariusz Gibasiewicz wygłosił referat dotyczący przestępstw karno-skarbowych.

Kolejne ważne spotkania odbyły się w Sądzie Najwyższym oraz w Congreso de la Nación. W Sądzie Najwyższym (Corte Suprema de Justicia de la Nación) zostały przedstawione regulacje dotyczące składu, organizacji oraz procedury postępowania przed tym najwyższym organem władzy sądowniczej w Argentynie. Z kolei w Congreso de la Nación uczestników szkolenia przyjął deputowany z ramienia opozycyjnego obecnie ugrupowania Unión Cívica Radical, Martín Berhongaray, który nakreślił obraz aktualnej sytuacji politycznej w Argentynie, w szczególności w perspektywie mających odbyć się w przyszłym roku wyborów.

Ostatniego dnia pobytu uczestnicy szkolenia zostali przyjęci w siedzibie Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, organizacji zrzeszającej adwokatów wykonujących zawód na terytorium CABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – odpowiednik warszawskiej OIRP. Przynależność do tej organizacji samorządowej jest obligatoryjna, jednak zapewnia możliwość wykonywania zawodu jedynie na terenie CABA – w przypadku innych prowincji konieczny jest wpis również na listę prowadzoną przez izbę lokalną. Organizacja ta została utworzona na podstawie ustawy nr 23.187 z 1985 r., która to ustawa zawiera regulacje dotyczące wykonywania zawodu, praw i obowiązków adwokata, zasad wpisu na listę oraz zasady deontologiczne i przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego. W imieniu Colegio warszawską delegację przyjął prezydent Ricardo Gil Lavedra oraz wiceprezydent Sądu Dyscyplinarnego dr Diego M. Dedeu. Zaznaczyć należy, iż w czasie trwania wizyty szkoleniowej Colegio służyło nam wszelką pomocą i wsparciem, realizowanym w szczególności przez mec. Fernanda José Ferro.

Wsparcie i życzliwość okazane ze strony argentyńskich kolegów, nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, umożliwiły pełne osiągnięcie zakładanych celów wizyty, która – podobnie jak wcześniejsza o 3 lata wizyta szkoleniowa w Meksyku – może zaowocować nawiązaniem ściślejszej współpracy między samorządami zawodowymi z obu krajów.