Informacja o procedurze wyboru na funkcję zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W wykonaniu uchwały Rady OIRP w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie poszukuje kandydatów na funkcję zastępcy Rzecznika. Kandydować na tę funkcję mogą radcowie prawni, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  • wykonują zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym zgłoszenie kandydatury,
  • posiadają dobrą znajomość postępowania karnego oraz prawa karnego materialnego,
  • posiadają możliwość zaangażowania czasowego w sprawowanie funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • nie byli karani w postępowaniu dyscyplinarnym ani karnym.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są pod adresem e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. CV,
  2. oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w pkt 1) i 4) powyżej,
  3. list motywacyjny,
  4. zgodę na przetwarzanie przez OIRP w Warszawie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego naboru.

Rzecznik Dyscyplinarny zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie Rzecznik Dyscyplinarny informuje, że tryb i sposób wyboru Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego określa uchwała Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.