Dziekani stołecznych izb radcowskiej i adwokackiej w obronie tajemnicy zawodowej. Wspólny komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Z zaniepokojeniem przyjmujemy informację o próbie nieuzasadnionego zwolnienia przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy adwokata Jacka Kondrackiego i radców prawnych: Pawła Tańskiego i Piotra Piaszczyka z zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej.
Stanowczo podkreślamy, iż każda z tych tajemnic nie jest naszym przywilejem, ale obowiązkiem, który służy obywatelom dla ochrony ich konstytucyjnie gwarantowanych praw. Obie tajemnice są nieodłącznym elementem całego systemu ochrony prawnej oraz warunkiem sine qua non prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Mając powyższe na uwadze, w piątek 16 października br. przedstawiciele naszych środowisk – Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Paweł Rybiński oraz Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie r.pr. Gerard Dźwigała – spotkali się z Prezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, w celu omówienia zaistniałej sytuacji. Podczas spotkania Pani Prezes wyraziła pełne zrozumienie dla znaczenia i charakteru tajemnicy adwokackiej i radcowskiej w demokratycznym państwie prawnym.
W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie konferencji na temat istoty tajemnicy zawodowej, z udziałem zarówno profesjonalnych pełnomocników, jak i sędziów. W środę odbędziemy spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztofem Skowrońskim, aby przekazać na jego ręce zaproszenie do organizacji konferencji także dla środowiska dziennikarzy.
Jednocześnie prosimy wszystkie Koleżanki i Kolegów – członków Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – o niezwłoczne zgłaszanie wszystkich przypadków zwolnienia z tajemnicy zawodowej, celem podjęcia solidarnej obrony aksjomatów wykonywania naszych zawodów, stanowiących konstytucyjne gwarancje praworządności.

adw. Paweł Rybiński
Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie

r.pr. Włodzimierz Chróścik
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie