Druki do pobrania

Zgodnie z wymogiem określonym art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych radcy prawni mają obowiązek zawiadamiania Rady OIRP o podjęciu wykonywania zawodu, formach jego wykonywania, adresie wykonywanej działalności, a także o wszelkich zmianach dotyczących wykonywania zawodu. Realizacja tego obowiązku ma znaczenie również dla objęcia radcy prawnego obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, co ma bezpośredni wpływ na wysokość naliczanej obowiązkowej składki członkowskiej. Informacje o wykonywaniu/ niewykonywaniu zawodu należy składać na druku „Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego”, o którym mowa w Uchwale nr 275/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (druk do pobrania poniżej).