Druki do pobrania

Zgodnie z wymogiem określonym art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych radcy prawni mają obowiązek zawiadamiania Rady OIRP o podjęciu wykonywania zawodu, formach jego wykonywania, adresie wykonywanej działalności, a także o wszelkich zmianach dotyczących wykonywania zawodu. Realizacja tego obowiązku ma znaczenie również dla objęcia radcy prawnego obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, co ma bezpośredni wpływ na wysokość naliczanej obowiązkowej składki członkowskiej. Informacje o wykonywaniu/ niewykonywaniu zawodu należy składać na druku „Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego”, o którym mowa w Uchwale Nr 914 XI 2023 Prezydium KRRP z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego (druk do pobrania poniżej) lub zgłosić za pomocą Extranetu.

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania i adresu do doręczeń, numerów telefonu czy adresu e-mail można skutecznie dokonać wyłącznie za pomocą Extranetu lub na druku „Karta ewidencyjna”, której wzór został ustalony Uchwałą Nr 913 XI 2023 Prezydium KRRP z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej (druk do pobrania poniżej).