Opłaty za korzystanie ze środowiska

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek deklarowania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Dotoczy on więc także każdego radcy prawnego prowadzącego indywidualną kancelarię jak i „spółek radcowskich”.

Wydawać by się mogło, że kancelaria nie jest podmiotem uciążliwym dla środowiska i w związku z tym opłata za korzystanie ze środowiska to nie problem radcy prawnego. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Jest wprawdzie mało prawdopodobne, aby kancelaria rzeczywiście była zobowiązana do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 289 ustawy o ochronie środowiska nie wnosi się opłaty z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczyłaby 800 zł), ale nie zwalnia to kancelarii z obowiązku przesłania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Termin składania wykazu upływa 31 marca każdego roku za rok poprzedni (do roku 2012 wykazy składało się za okresy półroczne – w terminie miesiąca od końca każdego półrocza).

Niedopełnienie obowiązku terminowego złożenia wykazu, nawet jeśli wynika z niego „zerowa” opłata, stanowi wykroczenie (art. 359 ust. 2 ustawy o ochronie środowiska) zagrożone grzywną do 5 000 zł (art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń).

Podlegające ujawnieniu w wykazie sposoby, w które kancelaria może korzystać ze środowiska, są następujące:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym spalanie paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności, spalanie energetyczne,
  • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych (tylko z własnego ujęcia, nie z wodociągów!),
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (tylko w przypadku bezpośredniego odprowadzenia ścieków do wód lub ziemi, a nie do sieci kanalizacyjnej lub szamb).

Należy zwrócić uwagę, że nie są to wszystkie możliwe sposoby korzystania ze środowiska, lecz te, które mogą się wiązać z typową działalnością „biurową”, do której można zaliczyć działalność kancelarii.

Obowiązek odprowadzania opłat (oraz przedstawiania wykazów) przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku, w którym powstał, tzn. „na dziś” nie uległy jeszcze przedawnieniu okresy rozliczeniowe poczynając od 2008 r.
Wykazy należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/dla-mieszkancow/uslugi-w-um/sprawa,29,6.html

Poniżej wzór rocznego wykazu za 2013 r. Na ww. stronie internetowej zamieszczone są formularze interaktywne za poszczególne lata. Są one znacznie łatwiejsze w użytkowaniu niż „papierowe”, ponieważ zawierają wbudowane kalkulatory przeliczające np. litry zużytego paliwa na jednostki wagowe przyjęte w wykazie.

Załączony wzór wypełniono przykładowo w zakresie emisji spalin:

  • w tabeli D w odpowiednią rubrykę właściwą dla rodzaju paliwa (benzyna, gaz,…) oraz dla spełnianej przez dany silnik normy emisji spalin, wpisano ilość litrów zużytego paliwa; w przypadku posiadania przez kancelarię kilku samochodów, których silniki mają te same parametry (rodzaj paliwa i norma emisji spalin), we właściwej rubryce należy podać łączne zużycie przypadające na te silniki;
  • formularz w tabeli D automatycznie przeliczył ilość litrów na właściwą kwotę opłaty i „przeniósł” ją do części głównej (Załącznik 1); ponieważ tak obliczona opłata nie przekroczyła 800 zł, ostateczne zobowiązanie wyniosło „0”, co będzie regułą w przypadku kancelarii;
  • na koniec pozostaje uzupełnić nagłówek Załącznika 1 o dane kancelarii;

Uwaga!!! Należy wypełnić wszystkie wymagane przez formularz dane kancelarii, w przeciwnym razie niewypełniona rubryka będzie „świecić” na żółto, a brak ten spowoduje, że nie wyświetlą się prawidłowo dane liczbowe.

Przygotował: Piotr Karwat, radca prawny, członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Rady OIRP w Warszawie