Zgłoszenia chętnych do podejmowania się obrony oskarżonych w postępowaniach przyspieszonych

Rada OIRP w Warszawie poszukuje chętnych radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w razie potrzeby podjęliby się zastępstwa radcy prawnego pełniącego tzw. dyżur obrończy w celu zapewnienia oskarżonemu obrońcy w postępowaniu przyspieszonym.

Lista osób deklarujących gotowość zastępstwa nie będzie udostępniana radcom prawnym wyznaczonym do pełnienia dyżurów. W razie konieczności rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym, osoby chętne do zastąpienia radcy prawnego będą powiadamiane przez koordynatora z Izby warszawskiej o potrzebie stawienia się w sądzie i będą obowiązane do niezwłocznego przybycia do właściwego sądu, ewentualnie do zapewnienia zastępstwa innego uprawnionego radcy prawnego albo aplikanta radcowskiego (ale nie adwokata).

Z tytułu każdorazowego stawienia się w sądzie i faktycznego podjęcia się obrony oskarżonego, radca prawny otrzyma wynagrodzenie od OIRP w Warszawie – niezależnie od zwrotu przez Skarb Państwa kosztów za obronę na zasadach ogólnych.

W załączeniu lista sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości OIRP w Warszawie. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych, ze wskazaniem sądu rejonowego, w którym będą mogły wykonywać czynności obrońcy (można wskazać dowolną liczbę sądów). Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresem e-mail: dyzuryobroncze@oirpwarszawa.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 862 41 69 (do -71) w. 148.