Dyżury obrończe w postępowaniu przyspieszonym

Komisja ds. Wykonywania Zawodu przypomina, iż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1247, z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. poz. 920), na okręgowe izby radców prawnych (dalej „OIRP”) nałożony został obowiązek zapewnienia dyżurów radców prawnych w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości danej OIRP.

Obowiązek pełnienia dyżurów dotyczy wszystkich radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu i jest realizowany przez wyznaczonych radców prawnych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, radcy prawni pełnią dyżury w siedzibie właściwego sądu rejonowego. Na wniosek radcy prawnego, prezes właściwego sądu może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu. W celu uzyskania zgody na pełnienie dyżuru poza siedzibą sądu oraz ustalenia sposobu bezpośredniego kontaktowania się z sądem w takim przypadku, należy wystąpić do prezesa właściwego sądu rejonowego. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na pełnienie dyżuru poza siedzibą sądu w pliku do pobrania.

W bieżących sprawach organizacyjnych dotyczących pełnienia dyżurów należy kontaktować się z prezesami sądów albo przewodniczącymi wydziałów.

W przypadku braku możliwości pełnienia dyżurów we wskazanych terminach, radca prawny zobowiązany jest zapewnić zastępstwo innej osoby uprawnionej i powiadomić o tym prezesa właściwego sądu rejonowego oraz OIRP w Warszawie.

Na wypadek wezwania radcy prawnego do sądu w dniu dyżuru, w celu podjęcia się obrony oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym, OIRP w Warszawie, uruchomiła możliwość skontaktowania się z Koordynatorem ds. dyżurów obrończych, który podejmie próbę znalezienia innej osoby uprawnionej do obrony w postępowaniu karnym, deklarującej gotowość zastąpienia radcy prawnego pełniącego dyżur w razie konieczności rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym.

Zastępstwo dotyczy wyłącznie sytuacji, w której radca prawny zostanie faktycznie wezwany do sądu, aby podjąć się obrony, natomiast nie obejmuje zapewnienia „pozostawania w gotowości” przez inną uprawnioną osobę w dniu wyznaczonego dyżuru.

OIRP w Warszawie nie udostępnia danych kontaktowych osób deklarujących możliwość zastępstwa – kontakt z nimi posiada wyłącznie Koordynator ds. dyżurów obrończych, dostępny w godzinach, w których pełnione są dyżury, pod numerami telefonów: 785 730 400, 504 054 900.