CCBE – aktualne cele i założenia

Jako samorząd radców prawnych jesteśmy członkami The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), stąd działania i plany tej organizacji są dla nas nadzwyczaj istotne. CCBE wydało krótkie opracowanie swoich założeń na nadchodzące lata, które omawia cztery główne cele organizacji.

Pierwszym z nich jest utrzymanie niezależności organów sprawiedliwości w krajach otrzymujących wsparcie finansowe z racji kryzysu ekonomicznego (tzw. PIIGS). CCBE publicznie przeciwstawia się przymusowym reformom gospodarczych w państwach otrzymujących pomoc finansową ze strony międzynarodowych organizacji finansowych mając na uwadze niezależność radców prawnych i adwokatów oraz negatywnych tego skutków dla utrzymania rządów prawa i procesów demokratycznych w tych państwach. CCBE apeluje do IMF, EC i ECB o zaniechanie takich reform.

Kolejnym celem CCBE na najbliższe lata jest podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia wysokich standardów w zakresie dostępu obywateli do profesjonalnego pełnomocnika i odejście od naruszających te standardy przepisów wprowadzonych po 11 września 2001 r. CCBE zwraca się z apelem do wszystkich krajów członkowskich UE o wsparcie propozycji Rady UE z listopada 2011 w sprawie określenia minimalnych gwarancji proceduralnych dla podejrzanych i oskarżonych, w świetle praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych UE.

CCBE uczestniczy w rozwoju prawa IT oraz elektronicznych narzędzi wymiaru sprawiedliwości i zachęca do wspierania takich inicjatyw jak e-CODEX (projekt dążący do ujednolicenia elektronicznych narzędzi wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich UE), Find-A-Lawyer (baza danych umożliwiająca znalezienie prawnika za granicą w przypadku spraw wykraczających poza jurysdykcję jednego państwa) i dostępnej w Internecie Karty Praw Oskarżonego.
Celem CCBE jest także propagowanie rządów prawa oraz wspieranie działań dotyczących ochrony praw człowieka i prawników walczących o te prawa, szczególnie w Europie Wschodniej, państwach kandydujących do UE oraz krajach objętych Arabską Wiosną.

Inne zagadnienia, którymi CCBE się zajmuje obejmują: zachowanie tajemnicy w kontaktach klient-radca prawny (adwokat) w sprawach dotyczących manipulacji finansowych, zachęcanie prawników do uczestniczenia w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, śledzenie skutków wprowadzenia dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, propagowanie ujednolicenia przepisów prawnych w Europie, śledzenie zmian w ustawodawstwie unijnym i państw członkowskich, m.in. w dziedzinie ochrony danych i alternatywnych metod rozwiazywania sporów.

Więcej na temat CCBE można dowiedzieć się na stronie www.ccbe.org oraz http://www.kirp.pl/Przedstawiciele-samorzadu-w-organizacjach-miedzynarodowych/CCBE

Newslettery CCBE dostępne są na stronie http://www.ccbe.eu/news/ccbe-info/