Aktywność OIRP w Warszawie na forum międzynarodowym

Aktywność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na forum międzynarodowym polega przede wszystkim na:

  • działaniu na rzecz wymiany doświadczeń zawodowych z prawnikami z innych państw,
  • podejmowaniu działań na rzecz integracji międzynarodowego środowiska prawniczego,
  • udziale w krajowych i międzynarodowych inicjatywach dotyczących rozwoju współpracy między środowiskami prawniczymi różnych państw,
  • podejmowaniu działań mających na celu zapoznawanie radców prawnych oraz aplikantów radcowskich z prawem innych państw oraz prawem Unii Europejskiej,
  • współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych i komisjami zagranicznymi innych rad okręgowych izb radców prawnych w kwestiach zagranicznych,
  • współpracy przy nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów z prawnikami zagranicznymi zainteresowanymi współpracą z polskimi prawnikami.