Współpraca Izby warszawskiej z Berlińskim Stowarzyszeniem Adwokatów została sformalizowana

Współpraca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Berlińskiego Stowarzyszenia Adwokatów (Berliner Anwatlsverein e.V. – „BAV”) została oficjalnie sformalizowana. W dniu 25 maja 2018 r. Dziekan Rady OIRP w Warszawie – Włodzimierz Chróścik oraz Przewodniczący BAV – Uwe Freyschmidt złożyli podpisy pod umową o współpracy.

Podpisanie umowy odbyło się w biurze OIRP, a uczestniczyli w nim, oprócz wyżej wskazanych osób także: Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie – prof. Monika Całkiewicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie – Piotr Wieczorkiewicz oraz jej członkowie – Agnieszka Ciarkowska oraz Sylwia Kołodziej. W czasie spotkania omówione zostały ramy przyszłej współpracy pomiędzy obiema organizacjami, w tym projekty, które mogą być wspólnie zrealizowane. Rozważana była możliwość zorganizowania między innymi wizyt studyjnych oraz szkoleń. Przedstawiciele obu stron podkreślili, że zależy im na długofalowej i owocnej współpracy.

Po części formalnej spotkania Uwe Freyschmidt miał możliwość bliższego zapoznania się z działalnością OIRP, w tym zobaczenia, jak wyglądają zajęcia prowadzone w ramach szkolenia na aplikacji radcowskiej. Otrzymał również egzemplarz „Temidium”. Nasz gość był pod wrażeniem zakresu działalności OIRP w Warszawie i złożył wyrazy uznania.  Po spotkaniu BAV przesłał do OIRP podziękowania za ciepłe i miłe przyjęcie.

Rozpoczęcie współpracy pomiędzy OIRP w Warszawie a BAV jest owocem kontaktów nawiązanych przez członków Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie – Agnieszkę Ciarkowską oraz Sylwię Kołodziej – w czasie 17. Konferencji Europejskich Profesji Prawniczych, która miała miejsce w listopadzie 2017 r.  Konferencja jest organizowana corocznie przez BAV i stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń w berlińskim kalendarzu prawniczym. Udział członków Komisji Zagranicznej w ostatniej Konferencji stanowił doskonale preludium do rozpoczęcia rozmów pomiędzy OIRP w Warszawie oraz BAV w przedmiocie wspólnych przedsięwzięć i ewentualnej współpracy. Rozmowy prowadzone były przez okres kilku miesięcy, a w ich trakcie zdefiniowane zostały ramy współpracy, w tym projekty, które mogą zostać wspólnie wykonane przez obie strony.

BAV jest dobrowolnym zrzeszeniem adwokatów niemieckich wykonujących zawód w Berlinie. Stowarzyszenie jest częścią Ogólnoniemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (Deutscher Anwaltsverein – „DAV”), będącego największą dobrowolną organizacją adwokatów niemieckich. BAV zrzesza około 30% wszystkich członków DAV, co klasyfikuje BAV jako największy oddział DAV. Do BAV przynależą również warszawscy radcowie prawni, którzy jednocześnie wykonują zawód adwokata w Berlinie. W zakresie jego działalności pozostaje unifikacja adwokatów niemieckich, promowanie zawodu i doskonalenie zawodowe. Stowarzyszenie organizuje i oferuje szereg seminariów, szkoleń oraz podobnych wydarzeń dla prawników. BAV intensywnie współpracuje z zagranicą, posiada biura w innych krajach (np. w Belgii), a także przynależy do szeregu organizacji międzynarodowych takich jak: American Bar Association (ABAV), European Company Lawyers Association (ECLA), International Association of Young Lawyers (AIJA), International Bar Association (IBAV), International Criminal Bar (ICB), Union Internationale des Avocats (UIA).

W niedalekiej przyszłości planowane jest zorganizowanie przez OIRP w Warszawie oraz BAV kilku wspólnych projektów, obejmujących szkolenia oraz wyjazdy studyjne prawników zrzeszonych w obu organizacjach.