Po Bolonii prawnicy przyjadą do Warszawy

W dniach 17-19 maja 2018 r., w Bolonii, odbył się kolejny Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, czyli Federacji Adwokatur Europejskich), którego temat przewodni brzmiał: „Nowe Rodziny. Nowe wyzwania”. Stronę polską reprezentowali:  Wicedziekan OIRP w Warszawie prof. Monika Całkiewicz oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie mec. Mikołaj Pietrzak.

Bogaty merytorycznie program towarzyszącej kongresowi konferencji zgromadził ponad 20 prelegentów, którzy zabrali głos w pięciu panelach tematycznych. Poszczególne panele poświęcone były między innymi tematom takim, jak wspólne podstawy praw rodzinnego w Europie, porównanie doświadczeń w odniesieniu do regulacji prawa rodzinnego w poszczególnych jurysdykcjach, spory i postępowania transgraniczne w odniesieniu do prawa rodzinnego a w szczególności związane z prawami rodzicielskimi, prawnokarne aspekty prawa rodzinnego w Unii Europejskiej, regulacje w różnych jurysdykcjach dotyczące związków osób tej samej płci i LGBT. Ostatni panel poświęcony był kwestiom psychologicznym, socjologicznym oraz związanym z nimi regulacjom w zakresie sposobu rozwiązywania sporów i procedur z tym związanych, a także kierunków, w jakich w tym zakresie zmierzają ustawodawstwa europejskie. Wystąpienia poszczególnych prelegentów były niezwykle interesujące a ponadto pozwalały lepiej uświadomić sobie rodzaje i skalę wyzwań, przed którymi stoi ustawodawstwo i stosowanie prawa rodzinnego w krajach europejskich w związku z zachodzącymi dynamicznie w wielu krajach zmianami społecznymi, obyczajowymi, kulturowymi, migracją grup społecznych o różnych tradycjach i światopoglądach, związkach osób z krajów o różnych systemach prawnych a nawet wynikających z nowych możliwości nauki (np. surogacja, dzieci z genetycznym materiałem trojga rodziców).

FBE jest organizacją zrzeszającą ponad 250 izb prawniczych, zarówno lokalnych (regionalnych) jak i krajowych, z krajów należących do Rady Europy, reprezentujących łącznie ponad 1.000.000 prawników, a między 50 i 51 kongresem przybyło kolejnych 3 nowych członków. Udział izb prawniczych w 51 kongresie był liczny i można oceniać, że w konferencji i kongresie FBE uczestniczyło znacznie ponad 100 delegatów reprezentujących kilkadziesiąt izb i organizacji prawniczych. Ze względu na towarzyszące tym razem kongresowi wybory, część Izb – członków FBE uczestniczyła ponadto w głosowaniach przez pełnomocników będących jednocześnie delegatami innych Izb, co jest również wyrazem pogłębiającej się współpracy i kontaktów bilateralnych między poszczególnymi izbami w Europie. Szeroko reprezentowane były także izby z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W odniesieniu do Polski, obecnie członkami FBE jest już 5 Okręgowych Izb Radców Prawnych, 2 Izby Adwokackie, jak również KIRP.

W wyborach do władz FBE kandydowała w tym roku również reprezentantka OIRP we Wrocławiu – r.pr. Izabela Konopacka – piastująca w FBE od wielu lat stanowisko Przewodniczącej Komisji Nowych Technologii. Pomimo uzyskania wśród członków FBE (oceniając po finalnej liczbie głosów otrzymanych w głosowaniu tajnym) znacznego poparcia kilkudziesięciu Izb członkowskich, finalnie uległa jednak kandydatce reprezentującej Izbę Paryską. W kontekście udziału Polaków w działalności FBE można również wspomnieć, że Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka jest reprezentant OIRP w Poznaniu – r.pr. Artur Wierzbicki.

Uczestnictwo w kongresie było dla delegacji OIRP w Warszawie szczególnie istotne ze względu na fakt, że Warszawa będzie gospodarzem kolejnego – 52 kongresu FBE we wrześniu 2018 roku. (więcej na: https://www.oirpwarszawa.pl/warszawa-organizatorem-konferencji-fbe-w-2018-roku/). Obecni na kongresie w Bolonii Wicedziekan OIRP w Warszawie r.pr. Monika Całkiewicz oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, jako reprezentanci Izb − współorganizatorów kolejnego kongresu, wystąpili z publiczną prezentacją Warszawy jako miejsca kongresu oraz reprezentowanych przez nich Izb, organizatorów konferencji. Prezentacja spotkała się z niezwykle przychylnym odbiorem i wzbudziła zainteresowanie delegatów z wielu państw. Mamy nadzieję, że zainteresowanie to będzie odzwierciedlone nie tylko przez udział w konferencji w Warszawie, ale również przez rozpowszechnienie i popularyzację wiedzy o Warszawie, Polsce i działających w naszym kraju samorządach prawniczych.

Delegacja OIRP w Warszawie (w skład której wchodził również radca prawny Piotr Wieczorkiewicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej) oraz Izby Adwokackiej w Warszawie, odbyła też szereg spotkań z przedstawicielami FBE, podczas których dokonywano roboczych ustaleń i oceny stanu dotychczasowych przygotowań do kongresu w Warszawie. Była to również okazja do rozmów z przedstawicielami izb i organizacji prawniczych odnośnie możliwości poszerzenia kręgu prelegentów konferencji warszawskiej o specjalistów z różnych jurysdykcji.

FBE jest organizacją biorącą aktywny udział w aktualnych dyskusjach o prawie i roli prawników i często korzysta z możliwości wyrażania stanowisk i opinii w sprawach, które uznaje za istotne. Także i tym razem konferencja zakończyła się przyjęciem uchwał w zakresie obaw co do niezależności prawników, sędziów, prokuratorów i organizacji sądownictwa w Rumunii (ze względu na ujawnienie tajnych porozumień między służbami specjalnymi a organami wymiaru sprawiedliwości w tym kraju) oraz w Turcji. Zaapelowano również do władz Bułgarii o poczynienie postępów w uznawaniu związków osób tej samej płci.

Więcej o FBE, w tym o zaangażowaniu OIRP w Warszawie w bieżące prace tej organizacji, można przeczytać na stronie  http://www.fbe.org/home.