Nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). W wykonaniu przepisów tej ustawy oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uprzejmie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik nr do ww. uchwały: pobierz.

Deklaracje należy składać w terminie do 5 listopada 2015 r.:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dublanska.a@oirpwarszawa.pl, albo
2) pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
3) osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.
W deklaracji należy wskazać powiat oraz konkretne miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), dni tygodnia oraz godziny udzielania pomocy.
Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej planowanych na obszarze właściwości OIRP w Warszawie wraz z liczbą radców prawnych oraz harmonogramem działania tych punktów, znajduje się w linku: pobierz.
Zestawienie będzie uzupełniane na bieżąco o powiaty, które dotychczas nie przekazały powyższych danych.

Nieodpłatna pomoc prawna w poszczególnych punktach będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów.
Nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą udzielać radcowie:
1. karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
2. z którymi umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ww. ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
3. którzy nie dopełnili obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
4. którzy zalegają z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.
W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.
Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy – w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Udostępnij na: