Izba warszawska na kongresie IBA

W dniach 22-25 maja w Budapeszcie odbyło się półroczne spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). Uczestniczyło w nim ponad 140 delegatów reprezentujących organizacje z 55 krajów – wśród nich przedstawiciel OIRP w Warszawie, Przewodniczący Komisji Zagranicznej r.pr. Piotr Wieczorkiewicz.

Program spotkania w Budapeszcie obejmował m.in. konferencję poświęconą sprawom istotnym dla zawodów prawniczych, w tym dotyczącym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tzw. „sprawiedliwego handlu” (fair trade), w kontekście zawodów prawniczych, kształcenia zawodowego w zakresie „umiejętności miękkich”, zjawiska przemocy w środowisku zawodowym oraz skutków problemów psychicznych w zawodzie prawnika.

Najbardziej ożywioną dyskusję wywołał temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prawników. Z punktu widzenia izb europejskich system obowiązkowego ubezpieczenia stał się już rzeczą oczywistą, natomiast ze względu na światowy zasięg IBA wielu obecnych reprezentowało organizacje z krajów, w których system obowiązkowego ubezpieczenia jest wciąż przedmiotem dyskusji i kontrowersji (np. dotychczas jedynie dwa stany USA wprowadziły obowiązkowe ubezpieczenie adwokatów). Również przegląd zasad obowiązujących w krajach europejskich wskazał na istotne różnice systemowe. W szczególności dotyczą one relacji wysokości składek do sumy ubezpieczenia, podmiotu ubezpieczającego oraz systemu opłacania składek. W kontekście tej dyskusji należy wskazać, że system obecnie funkcjonujący w odniesieniu do radców prawnych wydaje się przedstawiać na tle innych wyjątkowo dobrze, w szczególności w zakresie jego powszechności oraz relacji wysokość składki do sumy ubezpieczenia.

Przedstawiciel OIRP miał możliwość uczestniczenia w spotkaniu przeznaczonym dla członków władz izb i organizacji zrzeszonych w IBA oraz osób zajmujących się ich działalnością zagraniczną. Tematem przewodnim spotkania była równość płci i działania w tym zakresie podejmowane w ramach izb i organizacji prawniczych. Tu również w dyskusji reprezentowane były kraje o bardzo różnych doświadczeniach, począwszy od niektórych krajów afrykańskich, gdzie równy dostęp do zawodów prawniczych bywa wciąż istotnie utrudniony, skończywszy na krajach, w których obecnie ponad 70% absolwentów kierunków prawniczych stanowią kobiety i zaczyna się dyskutować o ewentualnych skutkach postępującej feminizacji zawodu.

Spotkanie IBA było także okazją do nawiązania wielu nowych relacji z członkami innych izb i organizacji prawniczych z Europy oraz innych regionów świata. W szczególności dotyczy to gospodarzy części imprezy, czyli przedstawicieli Izby Adwokackiej w Budapeszcie (Budapesti Ügyvédi Kamara). Mamy nadzieję, że zaowocują one w przyszłości wymianą cennych doświadczeń oraz podejmowaniem wspólnych inicjatyw i działań.

IBA (International Bar Association) jest jedną z największych i najstarszych międzynarodowych organizacji prawniczych. Jej początki sięgają 1947 roku, czyli czasu powstawania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jedną z idei przyświecających założycielom IBA był zamiar, aby stworzyć organizację zrzeszającą izby i organizacje prawnicze z całego świata, które wspólnie będą się przyczyniać do pokoju i stabilizacji na świecie poprzez pozytywne oddziaływanie na systemy wymiaru sprawiedliwości.

Z biegiem czasu nastąpił ogromny rozwój IBA zarówno co do struktury, jak i zakresu celów i realizowanych projektów. Głównymi celami IBA pozostała jednakże integracja i wspieranie organizacji i środowisk prawniczych oraz ich rozwoju, dążenie do rozwiązywania problemów w poszczególnych dziedzinach prawa i promowanie ich unifikacji, wspieranie systemów wymiaru sprawiedliwości opartych na rządach prawa (rule of law), a w powyższym zakresie współpraca z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi o podobnych celach.

Obecnie IBA zrzesza ponad 190 izb i organizacji prawniczych z ponad 170 krajów oraz ponad 80 000 indywidualnych członków z całego świata. Większość członków instytucjonalnych stanowią izby i organizacje o zasięgu krajowym. OIRP w Warszawie uzyskała członkostwo w IBA w 2015 roku. W strukturze IBA funkcjonują dwie podstawowe sekcje (Legal Practice Division oraz Public and Professional Interest Division) oraz liczne komisje tematyczne, a także fora i komisje o charakterze regionalnym, w których skład wchodzą również indywidualni (nieinstytucjonalni) członkowie IBA, w zależności od ich zawodowych zainteresowań. IBA organizuje wiele konferencji tematycznych, prowadzi badania i analizy, publikuje materiały tematyczne, prowadzi rozwiniętą działalność pro bono oraz realizuje wiele projektów, w tym wspomagających tworzenie prawa w krajach rozwijających się.

Więcej informacji na temat IBA i jej działalności, jak również wiele interesujących publikacji można znaleźć na stronie https://www.ibanet.org/. Należy przypomnieć, że IBA jest organizacją akceptującą przynależność osób indywidualnych, w związku z czym członkowie OIRP mają możliwość wstąpienia do tej organizacji.