Zaproszenie patronów dla nowych aplikantów

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zaprasza radców prawnych do obejmowania patronatem aplikantów radcowskich odbywających szkolenie w Izbie warszawskiej.

Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
 2. nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;
 3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 4. nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
 5. wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym;
 6. wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.

Do obowiązków patrona należy w szczególności:

 1. czuwanie nad czynnościami, które wykonuje aplikant w ramach umowy o pracę lub praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron wykonuje zawód, a także zlecanymi mu do wykonania w trakcie spotkań, odbywanych nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
 2. wpajanie aplikantowi zasad wykonywania zawodu i zaznajamianie z czynnościami wchodzącymi w jego zakres;
 3. kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki radcy prawnego;
 4. omawianie z aplikantem zasad występowania przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
 5. omawianie z aplikantem zasad obowiązujących radcę prawnego w stosunkach z klientami;
 6. umożliwienie aplikantom uczestniczenia w rozprawach sądowych z udziałem i pod kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawego lub adwokata, co najmniej w wymiarze określonym w programie aplikacji;
 7. organizowanie czynności zlecanych aplikantowi, w sposób który nie uniemożliwia aplikantowi udziału w zajęciach aplikantów;
 8. powierzanie aplikantowi opracowania w każdym roku szkoleniowym co najmniej sześciu pisemnych zadań spośród określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady.

Radca prawny może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów, a w uzasadnionych przypadkach 5 aplikantów. Dopuszczalne jest również prowadzenie grup patronackich obejmujących nie więcej niż 10 aplikantów.

Osoby zainteresowane objęciem patronatem aplikantów proszone są o przesyłanie swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym na adres: patronat@oirpwarszawa.pl. Pod tym adresem uzyskacie Państwo również szczegółowe informacje w sprawie patronatu.