Informacja dla kandydatów na wykładowców na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie

Do prowadzenia zajęć na aplikacji radcowskiej zatrudniani są wykładowcy posiadający uprawnienia radcy prawnego, sędziego, prokuratora lub notariusza albo inne specjalistyczne kwalifikacje, a także odpowiednie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne.

Zasady odbywania aplikacji radcowskiej określa Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały nr 90/VII/2009 KRRP z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity w pliku poniżej).
Zajęcia szkoleniowe organizowane się w formie wykładów lub ćwiczeń, zgodnie z programem aplikacji stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.
Zajęcia szkoleniowe, w wymiarze przewidzianym Programem aplikacji, odbywają się w okresie od stycznia do grudnia każdego roku.
Wykładowcy mogą również prowadzić dodatkowe zajęcia dla aplikantów, których zasadność realizacji, zakres, wymiar i formę określa Rada OIRP.
Nabór kandydatów organizowany jest w zależności od bieżących potrzeb OIRP w zakresie zatrudniania nowych wykładowców z poszczególnych przedmiotów. Decyzja o nawiązaniu współpracy z kandydatem na wykładowcę podejmowana jest z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. posiadanie uprawnień zawodowych – radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, specjalistyczne kwalifikacje w dziedzinie będącej przedmiotem zajęć szkoleniowych,
 2. udokumentowane wykształcenie w dziedzinie będącej przedmiotem zajęć szkoleniowych (kursy i szkolenia, studia podyplomowe itp.),
 3. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem zajęć szkoleniowych,
 4. umiejętności i doświadczenie dydaktyczne,
 5. osiągnięcia zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem zajęć szkoleniowych,
 6. dorobek naukowy w dziedzinie będącej przedmiotem zajęć szkoleniowych, w szczególności stopień albo tytuł naukowy,
 7. dobre kompetencje IT (w związku z rozwojem e-learningu),
 8. chęć rozwoju kompetencji dydaktycznych w zakresie przedmiotów prawniczych,
 9. otwartość na nowoczesne metody nauczania, w szczególności z wykorzystaniem Internetu,
 10. możliwość zaangażowania czasowego w proces szkoleniowy na aplikacji.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury na adres: nabor@oirpwarszawa.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV zawierające informacje wskazane powyżej,
 2. list motywacyjny,
 3. wskazanie konkretnych zajęć szkoleniowych oraz ich formy (wykład lub ćwiczenia),
 4. zgodę na przetwarzanie przez OIRP danych osobowych dla potrzeb naboru wykładowców.

W przypadku prowadzenia naboru, OIRP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.