Zmiany w aplikacji

W dniu 9 czerwca br. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła zmiany w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej, mające na celu wzmocnienie praktycznego charakteru szkolenia aplikacyjnego oraz zwiększenie efektywności patronatu. Zmiany obejmują ograniczenie zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych na rzecz zajęć o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowym, wprowadzenie zajęć z tzw. umiejętności miękkich na każdym roku szkoleniowym oraz istotne rozszerzenie ich zakresu, a także modyfikację zasad sprawowania patronatu. Dodatkowo, zajęcia z prawa konstytucyjnego i ustroju organów ochrony prawnej (innych niż sądy i prokuratura), zostały przeniesione z I na III rok szkoleniowy.

Zgodnie z nowymi przepisami, zajęcia aplikantów prowadzone będą, co do zasady, metodą ćwiczeniowo-warsztatową. Jednocześnie przewidziano, że każda z Izb może zwiększać wymiar zajęć w formie ćwiczeń w stosunku do wymiaru określonego w programie aplikacji. Wyznacza to oczekiwany kierunek praktyki, zgodnie z którym zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe będą stanowić główną formę szkolenia na aplikacji radcowskiej, a ich realizacja w niedużych grupach zagwarantuje możliwość zindywidualizowanego kształcenia aplikantów.

Istotną zmianą w programie aplikacji jest zwiększenie liczby zajęć z tzw. umiejętności miękkich. W toku 3-letniego okresu szkolenia przewidziano łącznie 48 godzin takich zajęć (18 godz. na I roku, 12 godz. na II roku, 18 godz. na III roku). Obejmują one m.in. warsztaty z komunikacji, sztuki prezentacji i przekonywania oraz etykiety wykonywania zawodu. Zaprezentowane zostaną techniki negocjacji oraz mediacji. Aplikanci poznają podstawowe zasady zarządzania kancelarią oraz sposoby marketingu usług prawniczych, przy uwzględnieniu nowoczesnych trendów wyznaczanych przez rozwój nowoczesnych technologii.

Zwiększenie liczby zajęć z tzw. umiejętności miękkich oraz założenia programowe przyjęte w tym zakresie wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez aplikantów. Stanowią także adekwatną odpowiedź na rezultaty badań prowadzonych nad rynkiem usług prawniczych, wskazujące że umiejętności w zakresie komunikacji stanowią podstawowy czynnik decydujący o budowaniu przewagi biznesowej radcy prawnego, a umiejętności menedżerskie i sprzedażowe stają się decydujące dla sukcesu jego organizacji.

W znowelizowanych przepisach wprowadzono ponadto instrumenty zmierzające do wzmocnienia patronatu jako istotnego, komplementarnego elementu szkolenia aplikantów. I tak patroni będą otrzymywać od kierowników szkolenia informacje m.in. o zaliczeniu roku szkoleniowego przez aplikanta, ocenach, jakie otrzymał z poszczególnych kolokwiów, obecności na zajęciach i odbyciu praktyk. Takie rozwiązanie umożliwi patronom weryfikację postępów swoich podopiecznych w toku szkolenia aplikacyjnego.

Nowe obowiązki informacyjne nałożone zostały także na patronów. Niezależnie od opinii o aplikancie, przedkładanej Radzie po zakończeniu każdego roku szkoleniowego, patroni, dwa razy w roku, będą przekazywać kierownikom szkolenia pisemną informację o przebiegu patronatu, w której wskażą m.in. daty spotkań z aplikantem oraz ich tematykę i czynności zlecone aplikantowi, rozprawy sądowe z udziałem aplikanta, a także obligatoryjne zadania pisemne, sporządzone przez aplikanta zgodnie z wykazem zawartym w uchwale Prezydium KRRP.

Nowym obowiązkom patronów towarzyszyć będzie nowe uprawnienie w zakresie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Radca prawny sprawujący patronat otrzyma, niezależnie od liczby aplikantów, 4 punkty za każdy pełny rok szkoleniowy sprawowania patronatu. W przypadku sprawowania patronatu przez okres krótszy niż rok szkoleniowy, punkty przyznawane będą w wymiarze 1 punkt za każde pełne trzy miesiące sprawowania patronatu.

W związku ze zmianą Regulaminu, w dniu 12 lipca br. Prezydium KRRP określiło wzory informacji z przebiegu szkolenia aplikanta oraz informacji o przebiegu patronatu, a także nowy wzór opinii o aplikancie. Ustalony został również nowy wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona.

Nowelizacja Regulaminu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., przy czym na II i III roku w roku szkoleniowym 2019 oraz na III roku w roku szkoleniowym 2020 realizowany będzie obecnie obowiązujący program aplikacji.