Zmiana zasad wydawania interpretacji indywidualnych

W dniu 1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca br. interpretacji indywidualnych nie będą już wydawali dyrektorzy izb skarbowych w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Tym samym zmienią się również:

  • Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji – wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

  • Wzory wniosków o wydanie interpretacji – nowe wzory zostaną określone rozporządzeniami i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
  • Zasady wnoszenia opłat od wniosków – opłaty te należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Numer konta zostanie także umieszczony na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie również kontynuował postępowania o wydanie interpretacji oraz związane z nimi postępowania odwoławcze i sądowe, wszczęte i niezakończone przed 1 marca 2017 r.