Zgłoszenia kandydatów na tymczasowych pełnomocników szczególnych

Pragniemy przypomnieć, że 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje, w dodawanym rozdziale 3a „Pełnomocnictwo”, wprowadzenie do systemu prawnego instytucji tymczasowego pełnomocnika szczególnego w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji.
Pełnomocnictwo tymczasowe upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszystkich czynności procesowych do czasu wyznaczenia przez sąd kuratora dla reprezentowanego, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy podmiot niemający osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych pełnomocnik tymczasowy będzie wyznaczany w sprawie niecierpiącej zwłoki przez organ podatkowy dla osoby nieobecnej.
Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym może być w pierwszej kolejności wyznaczony przez organ podatkowy członek rodziny osoby nieobecnej, jeżeli wyrazi na to zgodę, a w przypadku braku takiej zgody – adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. Radca prawny, adwokat lub doradca podatkowy będzie też pełnomocnikiem szczególnym w przypadku niemożności wszczęcia postępowania lub prowadzenia postępowania wobec osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej z powodu braku powołanych do tego organów lub niemożności ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw.
O wyznaczenie radcy prawnego jako tymczasowego pełnomocnika szczególnego organ podatkowy zwraca się do okręgowej izby radców prawnych właściwej dla siedziby organu podatkowego.
Do ustalenia wynagrodzenia oraz kosztów adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, wyznaczonego tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym, stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu, wydane na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
W związku z powyższym, radców prawnych chętnych do pełnienia obowiązków tymczasowego pełnomocnika szczególnego prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: pelnomocnicytymczasowi@oirpwarszawa.pl.