Zapisy na program szkoleniowy Women’s Human Rights Training Institute 2020-2022

Bułgarska Fundacja Badań nad Płcią (BGRF), we współpracy z Obrońcami  Praw Człowieka z Minnesoty (The Advocates for Human Rights from Minnesota) i Europejskim Stowarzyszeniem Prawników Kobiet EWLA zaprasza do składania zgłoszeń do udziału w specjalnej edycji programu szkoleniowego Women’s Human Rights Training Institute mającej na celu wzmocnienie praw kobiet i agencji ds. kobiet w czasach pandemii i po pandemii COVID-19.

Instytut WHRTI jest zaawansowanym programem edukacyjnym i szkoleniowym założonym w 2004 r., który ma  na celu budowanie i rozwijanie zdolności młodych prawników z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Nowych Niepodległych Państw (CEE/NIS) w sferze prowadzenia sporów sądowych dotyczących kwestii praw kobiet, w tym:

  • przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
  • zdrowia i praw seksualnych oraz reprodukcyjnych,
  • praw socjalnych i ekonomicznych oraz dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • wielokrotnej dyskryminacji.

WHRTI zapewnia uczestnikom zaawansowaną i dogłębną wiedzę oraz praktyczne ćwiczenia w zakresie ochrony praw kobiet i sporów sądowych w czterech głównych obszarach wymienionych powyżej. WHRTI doskonali umiejętności praktyczne w zakresie pisania, analizowania i rzecznictwa prawnego (w języku angielskim) dla rozwoju strategicznego postępowania sądowego zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, poprzez wykorzystanie regionalnych i uniwersalnych mechanizmów praw człowieka, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC), Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) oraz Protokół fakultatywny do CEDAW, a także Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) i Protokół fakultatywny do MPPOiP. WHRTI oferuje również możliwość zapoznania się ze standardami UE w dziedzinie równego traktowania kobiet i mężczyzn, w tym z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony formularz wniosku WHRTI i wszystkie dokumenty uzupełniające (szczegóły w formularzu wniosku) należy przesłać do Bułgarskiej Fundacji Badań nad Płcią (BGRF) do dnia 10 sierpnia 2020 r. na następujące adresy e-mail:

  • office@bgrf.org
  • gtisheva@yahoo.com

Z kandydatami zakwalifikowanymi na rozmowę kwalifikacyjną organizator skontaktuje się do 14 sierpnia 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z wstępnie wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone online przez przedstawiciela zespołu WHRTI i partnerów.

Ostateczny wybór zostanie dokonany do dnia 8 września 2020 r.

Pierwsza sesja WHRTI 8 rozpocznie się w połowie listopada 2020 roku.

Należy pamiętać, że ze względu na nadzwyczajną sytuację z COVID-19, pierwsza sesja zostanie prawdopodobnie przeprowadzona zdalnie i za pomocą metod edukacyjnych online.

Szczegóły dotyczące programu