Wpis na listę prawników zagranicznych

 

Wykaz dokumentów do złożenia dla osób ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie:

 1. Wniosek o wpis
 2. Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, lub uwierzytelnioną kopię takiego dokumentu
 3. Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, stwierdzające, że ubiegający się o wpis jest zarejestrowany w tym państwie jako uprawniony do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych określonych w załączniku do Ustawy z dnia 05.07.2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: u.s.p.p.z.p.p.w RP) – (Dz. U. nr 126 poz.1069 ze zm.) lub określonych postanowieniami art. 2 pkt 3 u.s.p.p.z.p.p.w RP (wraz z tłumaczeniem i apostille).
 4. Oświadczenie złożone na piśmie przez zarząd spółki zapewniające przyjęcie, po uzyskaniu przez ubiegającego się wpisu, jako udziałowca, w formie przewidzianej postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub oświadczenie o zamiarze otwarcia kancelarii własnej poparte umową najmu, lub dzierżawy lokalu na przyszłą siedzibę zawodową.
 5. Uwierzytelnioną kopię zezwolenia na osiedlenie i podjęcie pracy wydane przez właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej (dot. prawników spoza UE)
 6. Uwierzytelnioną kopię polisy, lub promesy zawarcia umowy ubezpieczenia prawnika zagranicznego od odpowiedzialności cywilnej określonej postanowieniami art. 11 u.s.p.p.z.p.p.w RP (Dz. U. nr 126 poz. 1069 ze zm.) – lub wniosek skierowany do Rady OIRP o włączenie Wnioskodawcy do grupowego ubezpieczenia OC radców prawnych i prawników zagranicznych
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż znane mu są ograniczenia w wykonywaniu praktyki zawodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z postanowień art.18 u.s.p.p.z.p.p.w RP (dotyczy prawników spoza UE)
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy, czy starał się lub stara o wpis na listę prawników zagranicznych w innej izbie radców prawnych lub radzie adwokackiej
 9. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce oraz z rejestru karnego państwa macierzystego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wraz z tłumaczeniem i apostille)
 10. 2 zdjęcia (format dowodowy 35x45mm, preferowane jasne tło)
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę prawników zagranicznych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę prawników zagranicznych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2171), 4242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

Numer rachunku OIRP do wnoszenia opłat za wpis:

Santander Bank Polska S.A.
Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

Wszelkie dokumenty, o ile nie są sporządzone w języku polskim, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w sądzie polskim. Wszelkie inne tłumaczenia wymagają legalizacji polskiego przedstawiciela konsularnego w państwie wystawienia oryginalnego dokumentu.