Stanowisko KRRP w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów

3 października 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych opublikowała stanowisko w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Poniżej publikujemy jego treść.

Niezawisłość sędziowska jest warunkiem praworządności i podstawą gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Na sędziach „spoczywa odpowiedzialność za ostateczne decyzje dotyczące życia, wolności, praw, obowiązków i własności obywateli” (Preambuła Zasad Podstawowych Narodów Zjednoczonych dotyczących Niezawisłości Sądownictwa).

Gwarancja niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma służebną rolę wobec przysługującego każdej osobie, wyrażonego w art. 45 Konstytucji, prawa do rozpatrzenia jej sprawy w sposób sprawiedliwy, jawny i bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Niezawisłość sędziów nie jest zatem przywilejem dla osób zajmujących stanowiska sędziowskie. Jest ona gwarancją, iż sędzia będzie wolny od nacisków lub szykan.

W trosce o zachowanie tego przymiotu sędziowskiego, niezbędnego dla utrzymania zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości, Krajowa Rada Radców Prawnych wzywa władze publiczne do zaprzestania wszelkich działań godzących w niezawisłość sędziowską. Dotyczy to w szczególności działań wobec sędziów, którzy – jak Pani Sędzia Beata Morawiec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis” – mają odwagę publicznie krytykować zmiany w wymiarze sprawiedliwości.