Program aplikacji – informacje ogólne

Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska rozpoczyna się po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów i złożeniu przez aplikanta ślubowania. Z każdą osobą wpisaną na listę aplikantów Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji.

Celem szkolenia w ramach aplikacji jest w szczególności:

 • pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawniczej,
 • praktyczne zaznajomienie aplikantów z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i czynnościami wchodzącymi w jego zakres oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej,
 • zaznajomienie aplikanta z zasadami etyki zawodowej zobowiązującymi radcę prawnego do godnego wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego,
 • należyte przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego określonego ustawą o radcach prawnych.

Zasady odbywania aplikacji

Zasady odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia zawodowego określa Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity: 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020 r.).

Aplikacja radcowska trwa trzy lata; w okresie jej trwania aplikant może powtarzać tylko jeden rok szkoleniowy.

Począwszy od 2019 r. aplikanci I roku a od 2020 r. również aplikanci II roku, odbywają szkolenie według nowego programu aplikacji, który stanowi załącznik do ww. Regulaminu i określa w szczególności, odrębnie dla każdego roku szkoleniowego, wykaz przedmiotów, z których prowadzone są zajęcia aplikantów składające się na szkolenie oraz minimalny wymiar tych zajęć, a także wykaz kolokwiów i ich zakres przedmiotowy.

Szkolenie aplikantów na każdym roku szkoleniowym obejmuje zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń, które odbywają się w ciągu jednego dnia w tygodniu, a także praktyki. Zajęcia aplikantów prowadzone są, co do zasady, metodą ćwiczeniowo-warsztatową.

W nowym programie aplikacji położono zwiększony nacisk na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, praktycznie przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz samodzielnego wykonywania zawodu. Istotną zmianą w programie aplikacji jest zwiększenie liczby zajęć z tzw. umiejętności miękkich. W znowelizowanych przepisach wprowadzono ponadto instrumenty zmierzające do wzmocnienia patronatu jako istotnego, komplementarnego elementu szkolenia aplikantów.

Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium, ogłaszany jest przed rozpoczęciem każdego roku szkoleniowego odrębną uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Program I roku aplikacji obejmuje 99 jednostek godzinowych wykładów i 141 jednostek godzinowych ćwiczeń z przedmiotów:

 • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki Regulaminu oraz innych aktów prawnych,
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury,
 • Prawo cywilne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej),
 • Postępowanie cywilne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pisma procesowego wszczynającego postępowanie rozpoznawcze bądź środka odwoławczego lub opinii o ich niecelowości),
 • Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych (kolokwium w formie ustnej),
 • Sztuka prezentacji i przekonywania. Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania zawodu.

W trakcie I roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów (pod nadzorem radcy prawnego) w wymiarze 14 jednodniowych zajęć po 6 jednostek godzinowych. Ponadto aplikant I roku odbywa praktyki w sądach powszechnych i prokuraturach (w wymiarze 26 jednodniowych zajęć), w celu praktycznego zapoznania się ze sposobem ich funkcjonowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Program II roku aplikacji obejmuje 93 jednostek godzinowych wykładów i 147 jednostek godzinowych ćwiczeń z przedmiotów:

 • Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku),
 • Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego),
 • Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne  (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy, lub opinii prawnej),
 • Prawo gospodarcze (kolokwium w formie ustnej),
 • Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym.

W trakcie II roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów po 6 jednostek godzinowych.

Program III roku aplikacji (obowiązuje Program aplikacji stanowiący załącznik do Uchwały nr 20/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej) obejmuje 86 jednostek godzinowych  wykładów i 154 jednostek godzinowych ćwiczeń z przedmiotów:

 • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego (kolokwium w formie ustnej)
 • Prawo administracyjne ustrojowe i materialne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe, prawo podatkowe i celne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym),
 • Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka,
 • Sztuka prezentacji i przekonywania,
 • Retoryka, erystyka, etykieta w wykonywaniu zawodu,
 • Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem,
 • Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem.

W trakcie III roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

Wykładowcy

Aplikacja radcowska OIRP w Warszawie prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładową. Zajęcia prowadzą cenieni specjaliści z poszczególnych dziedzin prawa, posiadający uprawnienia radcy prawnego, sędziego, prokuratora lub notariusza albo inne specjalistyczne kwalifikacje. Wszyscy wykładowcy posiadają również odpowiednie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, a także przygotowanie praktyczne w obszarach objętych programem aplikacji. Dobór osób prowadzących zajęcia aplikantów następuje z uwzględnieniem wyników ankiet oceny wykładowców dokonywanej przez aplikantów.

 

Obowiązki aplikanta

Aplikant obowiązany jest do:

 • uczestniczenia w zajęciach aplikantów przewidzianych planem szkolenia;
 • samodzielnego pogłębiania wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych pod patronatem radcy prawnego;
 • uzyskania zaliczenia zajęć najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego;
 • przystępowania w terminach ustalonych przez Prezydium Rady do kolokwiów przewidzianych w planie szkolenia;
 • przestrzegania zasad etyki, Regulaminu i uchwał organów samorządu zawodowego;
 • przestrzegania przepisów porządkowych;
 • uiszczania składki związanej z przynależnością do samorządu zawodowego; wysokość składki określa odrębna uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych.

Stosownie do przepisów ustawy o radcach prawnych oraz Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej aplikacja jest odpłatna. Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. z 2019 poz. 2457). Aplikant obowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej za każdy rok szkolenia w terminie określonym uchwałą Rady. Terminy wnoszenia opłaty w roku szkoleniowym 2020 określa uchwała Nr 80/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2020 i terminu jej zapłaty.

Udostępnij na: