Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469), dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przygotował opracowanie adresowane do praktyków (zawodowych pełnomocników i aplikantów), które ma na celu ułatwienie zapoznania się z najważniejszymi zmianami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Celem nowelizacji było wprowadzenie kompleksowej reformy postępowania w sprawach cywilnych bazującej na usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu rozpoznawania spraw przed sądami powszechnymi.

W przygotowanym przez OBSiL opracowaniu zmiany sklasyfikowane zostały w dziewięciu grupach:

  1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania,
  2. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego,
  3. Dowody,
  4. Uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze,
  5. Postępowanie w sprawach gospodarczych,
  6. Inne postępowania odrębne,
  7. Ogólne usprawnienie postępowania,
  8. Koszty sądowe
  9. Przepisy wprowadzające i przejściowe.

Niniejsze zestawienie zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) przywołaną nowelizacją nie wyczerpuje całości materii. Przygotowane kompendium stanowi jedynie praktyczne omówienie wybranych zmian w procedurze cywilnej z punktu widzenia prawnika – praktyka.

Autorami niniejszego opracowania są: r.pr. dr Anna Zalesińska oraz aplikant radcowski Katarzyna Klimas.