OIRP w Warszawie i UKSW podpisują porozumienie o współpracy

We wtorek, 14 listopada 2023 roku, w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się oficjalne nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Dokument, sygnowany przez Rektora UKSW, Księdza Profesora Ryszarda Czekalskiego, oraz Wicedziekana Rady OIRP w Warszawie, prof. dra hab. Rafała Stankiewicza, jest wyrazem zaangażowania obu stron w rozwijanie wspólnych działań na rzecz edukacji prawniczej oraz doskonalenia kompetencji zawodowych.

Oba podmioty zobowiązały się do wspólnego organizowania wydarzeń naukowych, takich jak wykłady, spotkania, konferencje oraz projekty badawcze. Działania te będą obejmować zapraszanie pracowników i współpracowników OIRP oraz UKSW do udziału w wydarzeniach organizowanych przez drugą stronę, co ma przyczynić się do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Strony zobowiązały się do rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia prawniczego oraz identyfikacji potrzeb rynku pracy, co pozwoli dostosować ofertę edukacyjną do realnych wymagań.

Ponadto w ramach porozumienia, OIRP i UKSW podejmą inicjatywy mające na celu doskonalenie kompetencji studentów. Planowane są działania takie jak wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem prawniczym, co pozwoli na lepsze przygotowanie przyszłych prawników do wyzwań zawodowych.

W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli również Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, r. pr. Włodzimierz Chróścik, Prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, prof. dr hab. Jacek Jaworski oraz członek komisji aplikacji OIRP w Warszawie, r. pr. Szymon Jelonek.

Podpisane porozumienie stanowi kolejny krok w kierunku budowania efektywnej współpracy między instytucją edukacyjną a praktyką zawodową, mając na uwadze rozwój i doskonalenie kształcenia prawniczego oraz przygotowanie studentów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.