O sprawach ważnych dla samorządu w Sejmie

Bez profesjonalnych i etycznych pełnomocników stojących na straży praw obywatela, nie można mówić o realizacji idei demokratycznego państwa prawa – mówił Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, podczas konferencji „Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu”. Spotkanie kilkuset przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego z parlamentarzystami, odbyło się 3 września br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Konferencję zorganizowaną z inicjatywy Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, objął patronatem  Eugeniusz  Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu.
Pojawili się na niej m.in. Jerzy Kozdroń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusz Żbik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i Bogdan Dombrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Sprawy ważne dla samorządów zawodów zaufania publicznego, skupionych w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w swoich referatach poruszali ich przedstawiciele, reprezentanci zawodów prawniczych (Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie), medycznych (Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie), budowlanych (Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz finansowych (Stanisław Leszek – Prezes Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie).

Kilka lat temu wśród polityków zwyciężył pogląd, że tzw. „otwarcie zawodu” będzie miało dobry wpływ na dostępność profesjonalnych usług prawniczych. A jest to zjawisko, którego  tak naprawdę nikt w naszym kraju nie badał. Wprowadzając kolejne regulacje opierano się tylko na niezweryfikowanych, potocznych i wysoce błędnych wyobrażeniach o stanie rynku usług prawnych w Polsce. Rzeczywistość boleśnie zweryfikowała te mity! – zwracał uwagę w swoim wystąpieniu Dziekan Izby warszawskiej.
Wskazał także na jeden z głównych problemów, który dotyka dziś środowisko profesjonalnych prawników.

Kieruję dzisiaj do obecnych na tej sali ważny apel: jestem zdania, że nazwę „Kancelaria Prawna” należy ustawowo zastrzec tylko dla profesjonalnych prawników. To proste rozwiązanie legislacyjne pozwoliłoby na dobre, leżące w interesie Polaków uregulowanie kwestii nieuczciwej konkurencji na rynku usług prawnych. Niech przytoczony już przeze mnie kierowca ciężarówki prowadzi działalność jaką chce, ale nie pod szyldem, który winien być dla klientów wizytówką jakości, uczciwości i wiedzy. Państwo, Sejm i Senat muszą nam w tym pomóc – bo dobry wymiar sprawiedliwości to dobre, służebne wobec obywatela i przewidywalne państwo! – mówił Włodzimierz Chróścik.

Do tych słów Dziekana Izby warszawskiej oraz sygnalizowanego przez niego problemu nawiązał Jerzy Kozdroń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zgadzam się, że na rynku funkcjonuje wiele kancelarii prawnych, odszkodowawczych… Często prowadzą je ludzie bez profesjonalnego przygotowania, mało tego –  nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Funkcjonują na zasadzie wolności. W tym zakresie regulacje będą  bardzo potrzebne – zapewniał.

Dziekan Włodzimierz Chróścik podkreślał także ogromną rolę, jaką odgrywają samorządy zawodów zaufania publicznego. Doświadczenie pokazuje, że samorządy zawodowe – zwłaszcza samorządy zawodów zaufania publicznego – winny być fundamentem społeczeństwa obywatelskiego i dojrzałej demokracji, którą ciągle budujemy. To wielowiekowa spuścizna europejskiej historii i tradycji, którą Polska powinna szanować. Można zadać pytanie dlaczego? Odpowiedź jest prosta: ponieważ nie ma nas kto zastąpić.  Nie zrobi tego państwo, bo na szczeblu lokalnym jest zbyt odległe i nieefektywne. Nie zrobią tego także sądy powszechne, gdyż nie są do tego po prostu przystosowane. Nie uczynią tego rynkowe regulacje, które bez wewnętrznego nadzoru  tworzą zbyt wiele okazji do nadużyć. Zaufanie do państwa i prawa muszą zatem budować ci, którzy są do tego właściwie przygotowani: ludzie kompetentni, doświadczeni i zaangażowani. Polska potrzebuje dziś silnych i niezależnych samorządów zaufania publicznego. To fundament, na którym powinniśmy budować naszą demokrację! – mówił.

To kolejne takie spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego z parlamentarzystami. W ubiegłym roku konferencja odbyła się w Senacie RP.