Publikacje książkowe OIRP w Warszawie

Jedną z głównych ról Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest popularyzacja wiedzy na temat zawodu radcy prawnego, jak również na temat samego prawa.

W roku 2009 podjęto inicjatywę stworzenia serii wydawniczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W przeciągu dwóch lat wydano kilkanaście publikacji dostępnych w formie papierowej i elektronicznej. Izba warszawska publikuje książki skierowane zarówno do całego środowiska prawniczego, jak i sticte na potrzeby odbywania aplikacji radcowskiej. Z uwagi na dużą liczbę aplikantów i dążenie Izby do oferowania zróżnicowanych form edukacyjnych, znakomita większość publikowanych przez Izbę opracowań ma charakter podręcznikowy, których celem jest wsparcie uczestników aplikacji radcowskiej w należytym przygotowaniu do zawodu. Skrypty opracowywane przez wykładowców pozwalają też porządkować nabytą w trakcie zajęć wiedzę.

H. FedorowiczOchrona znaków towarowych w świetle orzecznictwa unijnego oraz krajowego z komentarzem. Zdolność rejestrowa znaku. Podobieństwo znaków. Znaki renomowane. Najbardziej interesujące casusy z ostatnich lat
Hanna Fedorowicz

Niniejszy skrypt pozwala zapoznać się z ukształtowanym w ostatnich latach orzecznictwem  unijnym oraz krajowym w zakresie wybranych aspektów ochrony znaków towarowych. Publikacja zachęca do poszerzenia wiedzy z zakresu tej dość trudnej dziedziny prawa. Zaprezentowane orzeczenia wraz z komentarzami przybliżą i ułatwią zrozumienie zagadnień związanych z ochroną znaków towarowych, jednocześnie ukazując problemy wiążące się z interpretacją przepisów w tej dziedzinie.

1Wzory pism procesowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Mariusz Kotulski, Joanna Lemańska

Publikacja zawiera zestawienie wzorów pism procesowych, składanych przez strony w toku postępowania sądowoadministracyjnego zarówno przed wojewódzkim sądem administracyjnym jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Przygotowane wzory pism procesowych obejmują hipotetyczne sytuacje procesowe, które w toku postępowania sądowoadministracyjnego wymagają aktywności strony tego postępowania, wyrażającej się podjęciem odpowiedniej czynności procesowej na piśmie. Niniejsze opracowanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, ale przede wszystkim do profesjonalnych pełnomocników, a w sposób szczególny może być przydatne aplikantom zawodów prawniczych. Dokonany w tej pozycji książkowej wybór pism umożliwia bowiem szybkie sięgnięcie i skorzystanie z zamieszczonych w niej wzorów oraz dostosowanie ich do konkretnej sytuacji faktycznej w najbardziej typowych sytuacjach procesowych.

2Wzory pism w postępowaniu administracyjnym z komentarzem
Joanna Człowiekowska

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla aplikantów radcowskich, ale również radców prawnych zdobywających doświadczenie zawodowe w sprawach administracyjnych. Zamiarem autorki było przedstawienie problemów prawa procesowego na tle zróżnicowanych zagadnień prawa materialnego, ze szczególnym jednak uwzględnieniem rodzajów spraw, które w praktyce mają charakter „sporny” i mogą wymagać udziału profesjonalnego pełnomocnika, np. spraw z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska. Zaprezentowane wzory bazują w znacznej części na zaistniałych stanach faktycznych, jak też orzeczeniach wydanych przez organy administracji publicznej. Komentarze, którymi opatrzone są pisma, sygnalizują wybrane praktyczne aspekty stosowania określonej instytucji. Do pism dobrano orzeczenia sądów administracyjnych, wskazujące na aktualne poglądy oraz rozbieżne czasem linie orzecznictwa dotyczące poruszanych problemów procesowych.

PrzechwytywanieProcesy transformacyjne spółek handlowych
Paweł Świrski

Opracowanie stanowi próbę zwięzłej systematyzacji problematyki procesów transformacyjnych spółek handlowych (łączenia, podziału i przekształcenia). Podstawowym celem było przedstawienie tematu od strony praktycznej, czemu służyć mają schematy, wzory dokumentów i tabele porównawcze. Te ostatnie pomogą spojrzeć przekrojowo na wszystkie typy procesów transformacyjnych oraz znaleźć cechy wspólne i różnice między nimi. Schematy pozwalają zaobserwować, jakie procesy i zdarzenia prawne zachodzą oraz jakie są ich konsekwencje. Wybór orzecznictwa umożliwia zapoznanie się z dominującą linią orzeczniczą sądów, jak również może okazać się pomocny przy rozwiązywaniu kwestii problemowych, pojawiających się przy obsłudze prawnej procesów transformacyjnych. Autor celowo ograniczył odesłania do poglądów doktryny. Było to podyktowane charakterem opracowania – jest to próba wskazania rozwiązań praktycznych. Kazusy mają za zadanie pokazać skonkretyzowane stany faktyczne zaczerpnięte z praktyki, z drugiej zaś strony umożliwiają czytelnikowi „przećwiczenie” znajomości problematyki objętej skryptem.
Opracowanie ma służyć aplikantom radcowskim jako pomoc w przygotowaniu się do zajęć aplikacyjnych, kolokwiów i egzaminów.

materialne prawo pracyMaterialne prawo pracy. Wzory umów i pism z zakresu prawa pracy z objaśnieniami
Tomasz Niedziński

Niniejsze opracowanie zawiera wzory umów, pism i dokumentów z zakresu materialnego prawa pracy. Prawo pracy jest dziedziną prawa, która jest obecna w życiu każdego i warto wiedzieć, w jaki sposób w praktyce skorzystać z regulacji Kodeksu pracy. Wzory dotyczą nawiązania stosunku pracy, czynności dokonywanych w trakcie zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy, zawierają przykłady korzystania i realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z Kodeksu pracy. Opracowanie zawiera przykłady dokumentów i pism występujących najczęściej w związku z zatrudnieniem. Wzory dotyczą typowych, standardowych sytuacji w relacji pracodawca-pracownik. Opracowanie ma na celu przedstawienie formalnej i merytorycznej strony dokumentów tworzonych w związku z zatrudnieniem.

Hanna WinnickaWykonywanie zawodów prawniczych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza wybranych orzeczeń TSUE dotyczących zawodu radcy prawnego
Hanna Winnicka

Publikacja przeznaczona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich. Autorka omawia w niej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczące różnorakich aspektów wykonywania zawodów prawniczych, a zwłaszcza zawodu radcy prawnego, w Unii Europejskiej.

bosekEuropejski Trybunał Praw Człowieka. Zagadnienia ustrojowe– skarga indywidualna – skutki orzeczeń
Leszek Bosek, Mikołaj Wild

Przedmiotem opracowania są zagadnienia ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w drodze skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Opracowanie składa się z trzech części. W części I przedstawiono zagadnienia podstawowe: strukturę i charakter Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zasady ustrojowe związane z jej statusem i wykładnią, ustrój i właściwość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W części II omówiono warunki dopuszczalności skargi indywidualnej wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi jej wnoszenia. Część III przedstawia skutki wyroków Trybunału dla obrotu prawnego.

Prowadzony wywód jest bogato ilustrowany orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zaprezentowano je w taki sposób, aby umożliwić pełnomocnikom jego wykorzystanie w ich indywidualnej praktyce.

Na aktualność i oryginalny charakter książki wskazuje m.in. fakt, że uwzględnia ona zmiany w Regulaminie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

ciepłaPrawo cywilne – część ogólna
Helena Ciepła

Skrypt przeznaczony dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autorka omawia w nim kompleksowo zagadnienia części ogólnej Kodeksu cywilnego z przedstawieniem i rozstrzygnięciem problemów prawnych, które sygnalizuje praktyka. Publikacja uwzględnia zmiany stanu Prawnego i najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Kazusami objęto problematykę przydatną w przygotowaniu się do kolokwiów i egzaminów.

wilk-ilewiczPisma w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – wybrane zagadnienia
Agnieszka Wilk-Ilewicz, Joanna Wyporska-Frankiewicz

Z uwagi na podstawowe role procesowe, w które może się wcielić radca prawny, rozważania zawarte w skrypcie uwzględniają zagadnienia związane zarówno z aktywnością strony postępowania, jak i organu (w części dotyczącej postępowania administracyjnego). Szczególna uwaga została poświęcona środkom odwoławczym w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

 

 

szelhuasPrawo pracy
Renata Szelhaus, Zbigniew Szczuka

Zamiarem autorów zaktualizowanego opracowania nie było powielenie formuły Kodeksu prawa pracy z komentarzem. Dlatego, wsłuchując się w uwagi aplikantów radcowskich, przyjęliśmy (sprawdzoną w pierwszej edycji) formę stanowiącą przypomnienie prawa pracy, z wyeksponowaniem strony praktycznej jego zastosowania, z uwzględnieniem obowiązujących uchwał Krajowej Rady Radców Prawnych, ustalających program szkolenia aplikantów radcowskich z prawa pracy. Ponadto, w skrypcie przytoczono aktualne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tematyki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, związane tematycznie z rozdziałami skryptu, a także odnoszące się do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, prawa spółdzielczego, Kodeksu spółek handlowych oraz tzw. ustaw i aktów wykonawczych zwanych około kodeksowymi.

niedzińskiPrawo pracy – wzory pism procesowych. Skrypt dla aplikantów. Wydanie II.
Tomasz Niedziński

Skrypt „Prawo pracy. Wzory pism procesowych” jest adresowany do aplikantów radcowskich. Zamierzeniem Autora było pokazanie prawa pracy w „działaniu”. Przykładowe pisma procesowe oraz sposób ich sformułowania i wybór konkretnej tematyki wynikają z praktyki zawodowej. Celem jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy materialnego i procesowego w przejrzysty i uporządkowany sposób. Skrypt ten zawiera przykłady najczęściej stosowanych pism procesowych w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

prawo poracy wzoryPrawo pracy – wzory pism procesowych. Skrypt dla aplikantów
Tomasz Niedziński

Skrypt „Prawo pracy. Wzory pism procesowych” jest adresowany do aplikantów radcowskich. Zamierzeniem Autora było pokazanie prawa pracy w „działaniu”. Przykładowe pisma procesowe oraz sposób ich sformułowania i wybór konkretnej tematyki wynikają z praktyki zawodowej. Celem jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy materialnego i procesowego w przejrzysty i uporządkowany sposób. Skrypt ten zawiera przykłady najczęściej stosowanych pism procesowych w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

 

prawo pracyPrawo Pracy
Renata Szelhaus, Zbigniew Szczuka

Publikacja zawiera opis najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Nadto w opracowaniu przytoczono odnoszące się do omawianych zagadnień orzecznictwo krajowe, luksemburskie i strasburskie. Mając na uwadze utrwalenie wiedzy z zakresu prawa pracy aplikanci radcowscy mają do dyspozycji kazusy z tzw. „kluczem odpowiedzi”, które kończą każdy omawiany rozdział.

 

ubezpiecznia społeczneWybrane zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
Ewa Stryczyńska

Opracowanie zawiera zarys podstawowych zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Język aktów prawnych regulujących problematykę zabezpieczenia społecznego, na co zwraca uwagę w swych orzeczeniach nawet Trybunał Konstytucyjny, jest nadmiernie skomplikowany, a stosowane konstrukcje zdaniowe utrudniają dekodowanie z przepisów norm prawnych. Stąd funkcją skryptu jest ułatwienie przyswojenia wiedzy z zakresu podstawowych i najważniejszych elementów systemu ubezpieczeń społecznych.

cywilne zobowiązaniaPrawo cywilne – zobowiązania
Helena Ciepła

W książce zostały opisane wybrane i najistotniejsze, według autora, zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań, szczególnie ważne w trakcie odbywania szkolenia aplikacyjnego. Skrypt zawiera syntetyczne przedstawienie części ogólnej i szczególnej prawa zobowiązań, z uwzględnieniem zmian stanu prawnego i najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. W rozdziale poświęconym kazusom zamieszczono problematykę przydatną do kolokwiów i egzaminów.

post. adminPostępowanie administracyjne – wybrane zagadnienia
Artur K. Modrzejewski

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego. Założeniem autora jest przedstawienie materii z zakresu procedury administracyjnej w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Odpowiedź na każde pytanie poparta została przykładami z orzecznictwa opatrzonymi komentarzem autora. Ponieważ publikacja adresowana jest do aplikantów radcowskich, należało przyjąć, że w trakcie studiów zdobyli oni podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania administracyjnego, dlatego też w książce niewiele miejsca poświęcono na podziały i klasyfikacje doktrynalne, skupiając się głównie na aspekcie praktycznym (czego wyrazem są cytowane orzeczenia sądowe). Logicznym jest, że nie da się zadać wszystkich pytań i udzielić wszystkich odpowiedzi, ale mam nadzieję, że ta pozycja pomoże aplikantom usystematyzować wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i skłoni ich do samodzielnego zgłębiania materii opisanej w podręczniku.

prawo upadłościowePrawo upadłościowe i naprawcze
Marcin Krawczyk, Arkadiusz Zagrobelny

Publikacja zawiera omówienie obowiązujących od 2003 roku przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego. Praca została również wzbogacona o wzory pism procesowych i schematy przedstawiające najważniejsze etapy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i tzw. właściwego postępowania upadłościowego.

 

podatekWybrane zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych
Elżbieta Olechniewicz

Skrypt pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych” jest skierowany przede wszystkim do aplikantów radcowskich. W praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego, szczególnie świadczącego obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, coraz częściej pojawiają się zagadnienia związane z problematyką podatków, w tym zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Te kwestie pojawiają się zarówno u przedsiębiorców rozliczających podatek PIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i z tytułu wykonywania przez te podmioty obowiązków płatnika wobec osób fizycznych – pracowników, zleceniobiorców, dziełobiorców i innych. Zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych występują też w ramach rozliczania tego podatku przez osoby prywatne. Niniejsza publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem PIT. W skrypcie omówiono najistotniejsze zagadnienia występujące w tym podatku w celu ich przybliżenia i uporządkowania oraz zdobycia ogólnej orientacji i wiedzy umożliwiającej zastosowanie jej w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego.

wybrane z procedury cywilnWybrane zagadnienia z zakresu procedury cywilnej
Małgorzata Manowska

Cenione wśród aplikantów trzecie już wydanie skryptu z procedury cywilnej syntetycznie prezentuje materię prawa procesowego. Prawo procesowe cywilne odgrywające w wykształceniu prawnika kluczową rolę opisane zostało w sposób bardzo pomocny w przygotowywaniu się do zajęć i egzaminów w ramach aplikacji radcowskiej.

prawo spółekPrawo spółek handlowych – wybrane zagadnienia. Skrypt dla aplikantów
Robert Szyszko

Publikacja skierowana do aplikantów radcowskich. Zawiera wybrane i najistotniejsze według autora zagadnienia z zakresu prawa spółek niezbędnych aplikantom w trakcie odbywania szkolenia. Instytucje prawa handlowego zostały poparte szeregiem przykładów dzięki czemu formuła książki staje się ściśle praktyczna. Skrypt szeroko prezentuje także najważniejsze orzecznictwo związane z prawem spółek.

kontrolaKontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne
Leszek Bosek
Mikołaj Wild

W polskiej nauce prawa konstytucyjnego nie wykształciła się, jak do tej pory, wzorem innych państw współczesnych, poddziedzina wiedzy zajmująca się kwestiami sądowej kontroli konstytucyjności prawa. W tym sensie książka w poważny sposób ubogaca polski dorobek myśli prawniczej.