Publikacje książkowe Fundacji Radców Prawnych OIRP w Warszawie

Nakładem Fundacji Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ukazały się następujące publikacje:

„Kodeks etyki radcy prawnego”

W preambule Kodeksu Etyki Radcy Prawnego czytamy: „Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki ukształtowane w toku jego wykonywania. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i samorządowym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego”. To niezwykle istotne słowa, które oddają ducha naszej etyki zawodowej.

(…) Miło mi zatem, że dzięki staraniom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie mogę przekazać na Państwa ręce drugie – uzupełnione i poprawione wydanie komentarza do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego autorstwa r.pr. dr. Tomasza Jaroszyńskiego, r.pr. Anny Sękowskiej i dr. Pawła Skuczyńskiego. Należą im się słowa uznania za nieoceniony wkład pracy w przygotowanie tej publikacji i umiejętność praktycznego spojrzenia na problemy, jakie mogą napotkać radcowie prawni, kierując się zasadami etyki w codziennej praktyce zawodowej.

Autorzy Komentarza w rzeczowy, a zarazem przystępny sposób przedstawiają oraz wyjaśniają istotę i zakres zastosowania zasad etyki. Jestem przekonany, że ich objaśnienia i komentarze będą przydatną wskazówką do rozwiązania problemów, które mogą się pojawiać w praktyce stosowania przepisów Kodeksu. Mam nadzieję, że Komentarz spotka się z przychylnym przyjęciem Czytelników i stanie się użytecznym źródłem wiedzy dla aplikantów radcowskich oraz skutecznym narzędziem dla wszystkich radców prawnych, a także przyczyni się do kreowania zaufania i dobrych relacji z ich klientami.

„Pisma organów administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym”
Agnieszka Wilk-Ilewicz,
Joanna Wyporska-Frankiewicz.

W książce zaprezentowano przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedstawienie pism najczęściej przygotowywanych przez organy administracyjnej prowadzi do pełnego zrozumienia istoty i celu postępowania administracyjnego.

 

 

 

Maria Karcz-Kaczmarek, doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UŁ, autorka licznych artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w tym samorządów zawodowych i gospodarczych oraz administracyjnoprawnych aspektów działalności kulturalnej. Współautorka Encyklopedii Prawa, Encyklopedii Samorządu Terytorialnego, a także podręczników akademickich. W 2011 roku w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” odbyła staż naukowy w Uniwersytecie w Strasburgu, zapoznając się jednocześnie z funkcjonowaniem instytucji UE oraz Rady Europy. W latach 2014–2015 ekspert w projekcie systemowym realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobre prawo – sprawne rządzenie” (2014–2015). Poza działalnością naukowo-dydaktyczną bierze udział w praktycznym szkoleniu aplikantów notarialnych.
Z recenzji:
„Recenzowana monografia jest napisana na wysokim poziomie merytorycznym, zawarte w niej rozważania i spostrzeżenia Autorki maja istotny walor poznawczy.(…) Monografia może służyć jako materiał szkoleniowy w szerokim zakresie – na potrzeby aplikacji radcowskiej i radców już wykonujących zawód, a przede wszystkim dla organów samorządu radców prawnych w toku ich działań związanych z wykonywaniem funkcji administracji publicznej. Uważam ją za ważną także dla dorobku doktryny prawa administracyjnego i jako materiał dydaktyczny dla studentów”. Prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl

 

Komentarz do „Kodeksu Etyki Radcy PrawnegKomentarz-montaz_ç-grzbiet-20mm-O2o” to unikalna na rynku i kompletna analiza prawna obowiązującego od lipca 2015 r. nowego Kodeksu Etyki Rady Prawnego. Zawarto w nim cenne wskazówki przydatne w praktyce każdego radcy prawnego – zarówno wykonującego zawód w formie kancelarii, jak i na podstawie umowy o pracę. Dzięki Komentarzowi każdy radca prawny będzie mógł ocenić, jak się zachować w sytuacjach budzących wątpliwość, aby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad etyki zawodowej.

 

 

 

 

 

Radca-prawny_D-Radlinska-internetDruga publikacja pt. „Radca Prawny w postępowaniu przyspieszonym w charakterze obrońcy – krok po kroku” dedykowana jest dla radców prawnych uprawnionych do obron karnych, obowiązanych do pełnienia tzw. dyżurów obrończych w postępowaniu przyspieszonym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja autorstwa r.pr. dr. Tomasza Jaroszyńskiego dotycząca zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu jest już dostępna!

Komentarz do uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. stanowi obszerne omówienie aktu nazywanego ordynacją wyborczą do organów samorządu radców prawnych. Przedstawiono w nim najważniejsze wymogi, jakie powinny być spełnione, aby wybory przeprowadzane w ramach samorządu zawodu zaufania publicznego można było uznać za zgodne ze standardami demokratycznego państwa prawnego. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia, które w świetle dotychczasowej praktyki stosowania komentowanej uchwały budzą wątpliwości interpretacyjne oraz zgłoszono szereg postulatów de lege ferenda, zmierzających do skorygowania wadliwych bądź niejasnych regulacji.

Publikacje, które aktualnie są do nabycia dostępne są tutaj.