Publikacje książkowe Fundacji Radców Prawnych OIRP w Warszawie

Nakładem Fundacji Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ukazały się następujące publikacje:

„Kodeks etyki radcy prawnego”

W preambule Kodeksu Etyki Radcy Prawnego czytamy: „Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki ukształtowane w toku jego wykonywania. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i samorządowym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego”. To niezwykle istotne słowa, które oddają ducha naszej etyki zawodowej.

(…) Miło mi zatem, że dzięki staraniom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie mogę przekazać na Państwa ręce drugie – uzupełnione i poprawione wydanie komentarza do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego autorstwa r.pr. dr. Tomasza Jaroszyńskiego, r.pr. Anny Sękowskiej i dr. Pawła Skuczyńskiego. Należą im się słowa uznania za nieoceniony wkład pracy w przygotowanie tej publikacji i umiejętność praktycznego spojrzenia na problemy, jakie mogą napotkać radcowie prawni, kierując się zasadami etyki w codziennej praktyce zawodowej.

Autorzy Komentarza w rzeczowy, a zarazem przystępny sposób przedstawiają oraz wyjaśniają istotę i zakres zastosowania zasad etyki. Jestem przekonany, że ich objaśnienia i komentarze będą przydatną wskazówką do rozwiązania problemów, które mogą się pojawiać w praktyce stosowania przepisów Kodeksu. Mam nadzieję, że Komentarz spotka się z przychylnym przyjęciem Czytelników i stanie się użytecznym źródłem wiedzy dla aplikantów radcowskich oraz skutecznym narzędziem dla wszystkich radców prawnych, a także przyczyni się do kreowania zaufania i dobrych relacji z ich klientami.

„Pisma organów administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym”
Agnieszka Wilk-Ilewicz,
Joanna Wyporska-Frankiewicz.

W książce zaprezentowano przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedstawienie pism najczęściej przygotowywanych przez organy administracyjnej prowadzi do pełnego zrozumienia istoty i celu postępowania administracyjnego.

 

 

 

Maria Karcz-Kaczmarek, doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UŁ, autorka licznych artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w tym samorządów zawodowych i gospodarczych oraz administracyjnoprawnych aspektów działalności kulturalnej. Współautorka Encyklopedii Prawa, Encyklopedii Samorządu Terytorialnego, a także podręczników akademickich. W 2011 roku w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” odbyła staż naukowy w Uniwersytecie w Strasburgu, zapoznając się jednocześnie z funkcjonowaniem instytucji UE oraz Rady Europy. W latach 2014–2015 ekspert w projekcie systemowym realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobre prawo – sprawne rządzenie” (2014–2015). Poza działalnością naukowo-dydaktyczną bierze udział w praktycznym szkoleniu aplikantów notarialnych.
Z recenzji:
„Recenzowana monografia jest napisana na wysokim poziomie merytorycznym, zawarte w niej rozważania i spostrzeżenia Autorki maja istotny walor poznawczy.(…) Monografia może służyć jako materiał szkoleniowy w szerokim zakresie – na potrzeby aplikacji radcowskiej i radców już wykonujących zawód, a przede wszystkim dla organów samorządu radców prawnych w toku ich działań związanych z wykonywaniem funkcji administracji publicznej. Uważam ją za ważną także dla dorobku doktryny prawa administracyjnego i jako materiał dydaktyczny dla studentów”. Prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl

 

Komentarz do „Kodeksu Etyki Radcy PrawnegKomentarz-montaz_ç-grzbiet-20mm-O2o” to unikalna na rynku i kompletna analiza prawna obowiązującego od lipca 2015 r. nowego Kodeksu Etyki Rady Prawnego. Zawarto w nim cenne wskazówki przydatne w praktyce każdego radcy prawnego – zarówno wykonującego zawód w formie kancelarii, jak i na podstawie umowy o pracę. Dzięki Komentarzowi każdy radca prawny będzie mógł ocenić, jak się zachować w sytuacjach budzących wątpliwość, aby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad etyki zawodowej.

 

 

 

 

 

Radca-prawny_D-Radlinska-internetDruga publikacja pt. „Radca Prawny w postępowaniu przyspieszonym w charakterze obrońcy – krok po kroku” dedykowana jest dla radców prawnych uprawnionych do obron karnych, obowiązanych do pełnienia tzw. dyżurów obrończych w postępowaniu przyspieszonym.

 

 

 

 

 

 

Publikacje, które aktualnie są do nabycia dostępne są tutaj.