Nowe władze Izby warszawskiej

We wtorek, 14 czerwca br., w siedzibie Izby warszawskiej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Delegaci wyłonili nowe władze samorządowe Izby warszawskiej X kadencji.

W posiedzeniu wzięło udział 349 spośród 418 delegatów wybranych podczas zebrań rejonowych, które odbyły się 21 lutego br.

W pierwszej części Zgromadzenia delegaci wysłuchali sprawozdań Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, podejmując uchwały w sprawie:

  • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rady OIRP w Warszawie,
  • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2015 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego OIRP w Warszawie za 2015 rok,
  • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie,
  • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie.

Po przedstawieniu budżetu na rok 2016 oraz planu pracy Rady na rok 2016/2017, przyjęto także stosowne uchwały w tych sprawach.

Następnie kandydat na Dziekana Rady Izby warszawskiej – obecnie pełniący tę funkcję – Włodzimierz Chróścik przedstawił delegatom swój plan działania na najbliższą 4-letnią kadencję. Znakomitą większością 306 głosów, przy trzech głosach przeciw i dwóch wstrzymujących się, Włodzimierz Chróścik został wybrany Dziekanem na kolejną kadencję.

Włodzimierzowi Chróścikowi powierzono również funkcję członka Krajowej Rady Radców Prawnych, przy 297 głosach za, dwóch przeciw i czterech wstrzymujących się.

W kolejnym punkcie obrad zaprezentował się kandydat na Rzecznika Dyscyplinarnego Bartosz Miszewski. Rzecznik X kadencji został wybrany większością 279 głosów, przy czternastu głosach przeciw i osiemnastu wstrzymujących się.

Delegaci dokonali również wyboru Rady Izby warszawskiej (20 osób oprócz Dziekana), a także 5-osobowej Komisji Rewizyjnej, 18-osobowego Sądu Dyscyplinarnego oraz 88 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Szczegółowe wyniki publikujemy w załącznikach.

Przedstawicielem aplikantów radcowskich na Krajowy Zjazd Radców Prawnych została aplikantka III roku, Aleksandra Turower.

Wybrane na Zgromadzeniu władze samorządowe będą pełnić funkcje przez najbliższe 4 lata. Nowa Rada ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu 22 czerwca br. Podczas posiedzenia wybrane zostanie m.in. Prezydium Rady.