Nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uprzejmie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały (do pobrania tutaj).

Deklaracje należy składać do 31 października 2016 r.:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl, albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

W deklaracji należy wskazać powiat oraz konkretne miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), dni tygodnia oraz godziny udzielania pomocy. Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej planowanych na obszarze właściwości OIRP w Warszawie wraz z liczbą radców prawnych oraz harmonogramem działania tych punktów, znajduje się w linku (tutaj).

Zestawienie będzie uzupełniane na bieżąco o powiaty, które dotychczas nie przekazały powyższych danych.

Nieodpłatna pomoc prawna w poszczególnych punktach będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów.

Nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą udzielać radcowie prawni:

  1. karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którymi umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ww. ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. którzy nie dopełnili obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. którzy zalegają z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy.

Udostępnij na: