I Zgromadzenie OIRP w Warszawie XI kadencji

W środę 26 maja odbyło się pierwsze w tej kadencji Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podczas spotkania, które dla zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego odbyło się w formule hybrydowej, podsumowano działania Izby warszawskiej w roku ubiegłym i zaprezentowano plany na kolejne miesiące. Samo Zgromadzenie i wszystkie towarzyszące mu głosowania przebiegły sprawnie i zgodnie z harmonogramem.   

Spotkanie otworzyła Dziekan Rady OIRP w Warszawie Monika Całkiewicz, przedstawiając obowiązujący porządek Zgromadzenia oraz informując delegatów o zasadach udziału w Zgromadzeniu.

Delegaci niemal jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rady oraz wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2020 rok, a także sprawozdania finansowego. Podobnie było w przypadku przyjęcia sprawozdania i oceny działalności pozostałych organów Izby: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego. Zgromadzenie uchwaliło również przedstawiony projekt tegorocznego budżetu oraz plan pracy Rady OIRP w Warszawie na rok 2021. Ze względu na powołanie przez Radę OIRP w Warszawie Funduszu Pomocy Koleżeńskiej w nowej formule Zgromadzenie uchyliło również uchwałę powołującą dotychczas istniejący Fundusz.

Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Monika Całkiewicz, składając w imieniu Rady sprawozdanie za rok 2020, wymieniła najważniejsze działania, które były szczególnie istotne z perspektywy Izby oraz samych radców prawnych. Podsumowała również działalność Izby w zakresie  doskonalenia zawodowego i aplikacji, zwracając uwagę na bardzo dużą aktywność radców prawnych i aplikantów w tej sferze. – To duży sukces, który był możliwy m.in. ze względu na dostępne wykłady online dla członków naszej Izby oraz bardzo bogatą ofertę szkoleniową. Dziekan Rady omówiła także kwestie edukacji prawnej, działalność Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, a także inicjatywy mające na celu pomoc radcom prawnym w zdalnym uczestnictwie w rozprawach sądowych online. Zwróciła również uwagę na ważny w kontekście pandemii aspekt działalności integracyjnej samorządu. – Choć integracja środowiskowa z oczywistych względów została ograniczona do niezbędnego minimum, to szczęśliwie jej najbardziej wartościowy aspekt udało się zachować. Bardzo się cieszę, że mimo niesprzyjających warunków przeprowadziliśmy akcję „Aplikanci Seniorom”, która miała w tym czasie wyjątkowy charakter. Nasi aplikanci spisali się na medal, bowiem nie ograniczali się wyłącznie do świątecznych życzeń, ale służyli seniorom naszego samorządu realną pomocą – mówiła Dziekan Rady. W swoim wystąpieniu odniosła się także to ostatnich inicjatyw promujących zawód radcy prawnego. W minionym roku stołeczni radcy prawni pojawili się na antenie Radia Kolor w audycji „Masz Prawo” oraz w programie „Radca Radzi” w Radiu Nowy Świat – Mamy informacje, że projekty te przynoszą oczekiwany efekt. Wiemy, że audycje cieszyły i cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy, co bezpośrednio przekłada się na jeszcze większą rozpoznawalność naszego zawodu – mówiła Dziekan Monika Całkiewicz.

Podczas Zgromadzenia głos zabrał również Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik. Pokrótce podsumował działalność Izby warszawskiej w minionym roku i wskazał znaczący wkład stołecznych radców prawnych w rozwój samorządu radcowskiego. Za nami bardzo trudny rok, inny od wszystkich, który zmusił nas do całkowitego przeorganizowania naszych aktywności – zarówno w kwestii pracy biura Izby, aplikacji, jak i prywatnej praktyki. Izba warszawska ma w tej materii wiele sukcesów, które wyróżniają się w skali krajowej – mówił Prezes KRRP. – Chciałbym podziękować wszystkim za ten okres i całą pracę Pani Dziekan, Radzie, wszystkim członkom samorządu oraz pracownikom – Izba warszawska zawsze była lokomotywą samorządu radcowskiego i wyznaczała nowe kierunki jego rozwoju. Wierzę, że to się nie zmieni i dalej będziemy razem budować nowoczesny i skuteczny samorząd.

Zgodnie z tradycją, przed rozpoczęciem części sprawozdawczej, Pani Dziekan odczytała nazwiska członków Izby warszawskiej, którzy zmarli w minionym roku – uczczono Ich pamięć minutą ciszy.