Dodatkowy nabór do świadczenia nieodpłatnej mediacji

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późń. zm.), Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej mediacji w nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej mediacji.

Mediatorem uprawnionym do przeprowadzenia mediacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej są radcowie prawni wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60) lub wpisani na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Deklaracje można składać:

  • w aplikacji „System NPP”, za pośrednictwem dedykowanego formularza, dostępnego na stronie https://npp.kirp.pl/warszawa
  • w formie pisemnej lub dokumentowej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (do pobrania tutaj):
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl ,
    • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa,
    • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9:00-17:00

W deklaracji należy wskazać powiat oraz ewentualnie miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), a także wskazać dane dotyczące listy mediatorów na którą wpisany jest radca prawny.

Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej planowanych na obszarze właściwości OIRP w Warszawie wraz z liczbą radców prawnych – mediatorów znajduje się w linku (tutaj).

O ile przedstawiony wykaz nie stanowi inaczej, przeprowadzenie mediacji następuje w ramach potrzeb zgłoszonych przez poszczególne powiaty, a nie poprzez stałe dyżury w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku gdy liczba radców prawnych – mediatorów deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania przeprowadzanego w terminie do dnia 23 marca br.

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy.