19.06 – Czy osoby prawne powinny podlegać zwolnieniu od kosztów w sprawach cywilnych? – debata pod patronatem Izby warszawskiej

Osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą w pewnych sytuacjach uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych. Jednak prawnicy mają różne stanowiska co do zasadności tego rozwiązania. Aby rzucić więcej światła na tę kwestię, Uniwersytet SWPS zorganizował debatę, którą patronatem objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Do debaty zaproszono wybitnych ekspertów: prof. Marcina Asłanowicza oraz prof. Marcina Dziurdę. Weź udział w spotkaniu i poznaj różne punkty widzenia.

Kryteria i konsekwencje zwolnień od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym – debata

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1144 z późn. zm.) w określonych w przepisie sytuacjach osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) k.c., mogą zostać zwolnione od kosztów w postępowaniu cywilnym. Jednak stanowiska dotyczące zasadności takiego rozwiązania są różne, zarówno wśród praktyków, jak i przedstawicieli środowiska naukowego.

Do debaty na ten temat zaproszono ekspertów, dziekana Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, prof. Marcina Asłanowicza oraz prof. Marcina Dziurdę z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33(1) k.c., w ogóle powinny podlegać zwolnieniu od kosztów w postępowaniu cywilnym. Przedyskutują m.in. następujące kwestie:

  • Jeżeli osoby prawne i jednostki organizacyjne powinny podlegać takiemu zwolnieniu, to w jakich okolicznościach? Jakie kryteria muszą spełnić?
  • Kto płaci za możliwość dochodzenia przez te podmioty swoich roszczeń w sytuacji, gdy są zwolnione od kosztów sądowych?
  • W jaki sposób zweryfikować ewentualne uprawnienie tych podmiotów do zwolnienia od kosztów?
  • Czy należy badać status majątkowy wspólnika/akcjonariusza osoby prawnej i jednostki organizacyjnej? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
  • Czy zasady badania statusu majątkowego akcjonariuszy powinny się różnić w przypadku spółek publicznych i spółek niepublicznych?
  • Czy i w jakim zakresie zmiany składu akcjonariuszy (zwłaszcza w spółkach publicznych) wpływają na ocenę spełnienia kryteriów zwolnienia od kosztów sądowych?

Strona wydarzenia

Konferencja odbędzie się 19 czerwca. Start o godzinie 17:30.

Wydarzenie organizują Koło Naukowe Postępowania Cywilnego i Arbitrażu oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego i Podatkowego działające na Uniwersytecie SWPS.