Informacja dla kandydatów na patronów

Do obowiązków każdego aplikanta radcowskiego należy doskonalenie umiejętności zawodowych pod kierunkiem radcy prawnego – patrona. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych zwraca się do radców prawnych z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się do objęcia patronatem aplikantów I roku, którzy od stycznia 2023 rozpoczną szkolenie na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie. Wyciąg z Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity w pliku poniżej):

§11.

1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.
2. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:
1)  jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
2)  nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;
3)  nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
4)  nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
4a) wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym;
5) wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.
2a.5 Patronem aplikanta powinien być radca prawny wykonujący zawód w tej samej kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której aplikant odbywa aplikację, w rozumieniu art. 32 ust. 3 Ustawy. Rada może wyznaczyć aplikantowi innego patrona, jeżeli wyznaczenie patrona, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest niemożliwe lub niecelowe.
3. Patrona wyznacza Rada do dnia 31 stycznia roku będącego pierwszym rokiem szkolenia aplikanta, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Patronat nad aplikantem może także sprawować radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej Izbie niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w ust. 2 i jest to uzasadnione względami zawodowymi lub szkoleniowymi. Spełnienie warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim potwierdza Dziekan Rady, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych.
5. W trakcie aplikacji możliwa jest zmiana patrona na wniosek aplikanta lub patrona.
5a. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez patrona, Rada może z urzędu dokonać zmiany patrona.
5b. Wyznaczenie nowego patrona powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki z zachowaniem warunków i zasad, o których mowa w ust. 2, z tym że przed podjęciem uchwały o wyznaczeniu patrona konieczne jest uzyskanie opinii o aplikancie sporządzonej przez dotychczasowego patrona. W uzasadnionych przypadkach Rada może wyznaczyć nowego patrona bez uzyskania opinii dotychczasowego patrona.
6. Radca prawny może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów, a w uzasadnionych przypadkach 5 aplikantów, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Dopuszcza się tworzenie grup patronackich obejmujących nie więcej niż 1 O aplikantów pod kierownictwem jednego patrona. Zasady tworzenia i prowadzenia grup patronackich określa uchwała Prezydium Krajowej Rady.

(…)

§13.

Do obowiązków patrona należy w szczególności:
1) czuwanie nad czynnościami, które wykonuje aplikant w ramach umowy o pracę lub praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron wykonuje zawód, a także zlecanymi mu do wykonania w trakcie spotkań, odbywanych nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
2) wpajanie aplikantowi zasad wykonywania zawodu i zaznajamianie z czynnościami wchodzącymi w jego zakres;
3) kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki radcy prawnego;
4) omawianie z aplikantem zasad występowania przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
5) omawianie z aplikantem zasad obowiązujących radcę prawnego w stosunkach z klientami;
6) umożliwienie aplikantowi uczestnictwa w rozprawach sądowych z udziałem i pod kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawnego lub adwokata, co najmniej w wymiarze określonym w programie aplikacji;
7) organizowanie czynności zlecanych aplikantowi, w sposób który nie uniemożliwia aplikantowi udziału w zajęciach aplikantów;
8) powierzanie aplikantowi opracowania w każdym roku szkoleniowym co najmniej sześciu pisemnych zadań spośród określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady.

§13a.

1. Patron niezwłocznie zawiadamia kierownika szkolenia lub Dziekana o niewywiązywaniu się przez aplikanta z jego obowiązków, a także o okolicznościach powodujących przerwę w wykonywaniu obowiązków patrona.
2. Aplikant niezwłocznie zawiadamia kierownika szkolenia lub Dziekana o niewywiązywaniu się lub nienależytym wywiązywaniu się patrona z jego obowiązków, a także o innych okolicznościach mogących mieć istotny wpływ na przebieg patronatu.

§13b.

1. W każdym roku szkoleniowym patron przedkłada kierownikowi szkolenia pisemną informację o przebiegu patronatu za okresy:
1) styczeń-czerwiec- do dnia 15 lipca;
2) lipiec-grudzień- niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem w grudniu, nie później niż do dnia przedłożenia opinii o aplikancie, o której mowa w § 14 ust. 1.
2. W przypadku zmiany patrona w trakcie roku szkoleniowego, przed podjęciem uchwały o wyznaczeniu patrona konieczne jest uzyskanie informacji o przebiegu patronatu sporządzonej przez dotychczasowego patrona. W uzasadnionych przypadkach Rada może wyznaczyć nowego patrona bez uzyskania informacji od dotychczasowego patrona.
3. Wzór informacji o przebiegu patronatu określa Prezydium Krajowej Rady.
4. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1. może nastąpić za pośrednictwem systemu informatycznego wykorzystywanego przez Izbę.
5.6 Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolniony jest patron aplikanta wykonującego w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron wykonuje zawód, czynności w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu lub umowy cywilnoprawnej, której zakres odpowiada liczbie godzin przewidzianych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, jeżeli współpraca w takiej formie obejmowała cały okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
6.6 Oświadczenie o współpracy w formie, o której mowa w ust. 5, powinno być złożone przez patrona Radzie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na podjęcie się obowiązków patrona. W przypadku nawiązania współpracy z aplikantem w formie, o której mowa w ust. 5, w trakcie pełnienia obowiązków patrona oświadczenie powinno być złożone do 31 stycznia danego roku szkoleniowego. W przypadku zmiany w zakresie współpracy z aplikantem w formie, o której mowa w ust. 5, patron niezwłocznie zawiadamia o tym Radę.

§14.

1. Po zakończeniu każdego roku szkoleniowego patron przedkłada Radzie pisemną opinię o aplikancie. Wzór opinii określa Prezydium Krajowej Rady.
2. W przypadku zmiany patrona w trakcie roku szkoleniowego opinię o aplikancie sporządza aktualny patron aplikanta, uwzględniając opinie sporządzone przez poprzednich patronów.

§14a.

1. Kierownik szkolenia udostępnia patronowi informację z przebiegu szkolenia aplikanta, obejmującą informacje o zaliczeniu roku szkoleniowego, ocenach z poszczególnych kolokwiów i kolokwiów poprawkowych, obecności na zajęciach aplikantów, odbyciu praktyk oraz udzieleniu aplikantowi urlopu dziekańskiego lub zezwolenia na odbycie stażu zagranicznego. Przedmiotem informacji może być również przygotowanie aplikanta do zajęć, jego aktywność i zaangażowanie.
2. Wzór informacji z przebiegu szkolenia aplikanta określa Prezydium Krajowej Rady.
3. Przekazanie patronowi informacji z przebiegu szkolenia aplikanta może nastąpić za pośrednictwem systemu informatycznego wykorzystywanego przez Izbę.
4. Dziekan może przekazywać patronowi informacje, o których mowa w ust. 1, w trakcie roku szkoleniowego.

5 Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 4, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
6 Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 4, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Osoby zainteresowane objęciem patronatem aplikantów I roku proszone są o przesyłanie swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym (w pliku poniżej) na adres: patronat@oirpwarszawa.pl.
OIRP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.