Egzamin wstępny

Egzamin wstępny – informacje ogólne

Warunkiem wpisania na listę aplikantów radcowskich i odbywania aplikacji radcowskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, który przeprowadza się raz w roku w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji radcowskiej („komisje kwalifikacyjne”) przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w drodze zarządzenia.

Czytaj dalej

Egzamin wstępny – wymagania formalne

W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie wstępnym, w którym podaje w szczególności: termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres jej siedziby, termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wysokość opłaty za egzamin wstępny.

Czytaj dalej

Egzamin wstępny – akty prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) Art. 75b ust. 5, 7–11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Czytaj dalej