Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2398)
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1898)
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską (poz. 487)
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz. U. z 2018 r. poz. 84)
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116)
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 187)
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 100)
 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (poz. 2273)
 10. Kodeks Etyki Radcy Prawnego (tekst jednolity)
 11. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity)
 12. Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych
 13. Uchwała Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty
 14. Uchwała Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych (tekst jednolity)
 15. Uchwała Nr 116/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podział
 16. Uchwała Nr 68/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz wzoru legitymacji prawnika zagranicznego
 17. Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity)
 18. Uchwała Nr 1214/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2024
 19. Uchwała Nr 285/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru dziennika aplikanta
 20. Uchwała Nr 304/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona
 21. Uchwała Nr 301/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji o przebiegu patronatu
 22. Uchwała Nr 303/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie opinii o aplikancie
 23. Uchwała Nr 302/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji z przebiegu szkolenia aplikanta
 24. Uchwała Nr 266/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad tworzenia i prowadzenia grup patronackich
 25. Uchwała Nr 228/2011 Rady OIRP w Warszawie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie umarzania należności z tytułu składki członkowskiej oraz odraczania płatności i rozkładania na raty zaległości z tytułu płatności tej składki (tekst ujednolicony)