Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych 10.11.2018 r.

W dniu 10 listopada 2018 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Wzięło w nim udział 294 delegatów z całego kraju. Izba warszawska była reprezentowana przez 87 delegatów.

Po raz pierwszy w historii samorządu radcowskiego, Nadzwyczajny Zjazd został zwołany w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych, tj. na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych izb radców prawnych. W dniu 18 września br. z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu wystąpiły: OIRP w Białymstoku, OIRP w Bydgoszczy, OIRP w Gdańsku, OIRP w Kielcach, OIRP w Krakowie, OIRP w Lublinie, OIRP w Szczecinie oraz OIRP w Wałbrzychu. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych była zobligowana do zwołania Zjazdu w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. W dniu 13 października 2018 r., uchwałą Nr 104/X/2018, KRRP zwołała Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych na dzień 10 listopada 2018 r. w Warszawie.

W uchwałach rad okręgowych izb, które wystąpiły z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, wnioskowano o umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radów Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu,
Podjęcie uchwały dotyczącej wytycznych działania samorządu i jego organów w zakresie zasad jego funkcjonowania w obliczu nowych wyzwań, jakie stoją przed samorządem radców prawnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioskodawcy byli zobowiązani do przedstawienia, w terminie 14 dni od zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, projektów uchwał do rozpatrzenia przez Zjazd. Z regulaminowego obowiązku wywiązało się siedem izb, natomiast OIRP w Krakowie nie przedstawiła projektów do przedłożenia Zjazdowi.

Po otwarciu Zjazdu, na wniosek Prezesa KRRP Maciej Bobrowicza, delegaci uczcili stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przyjmując stanowisko, które prezentujemy poniżej.

Po stwierdzeniu przez komisję mandatową zdolności Zjazdu do podejmowania uchwał, Zjazd powołał swoje Prezydium w składzie: Przewodniczący: Marek Wikiński (OIRP w Warszawie), Zastępcy Przewodniczącego: Tomasz Scheffler (OIRP we Wrocławiu) i Andrzej Pieścik (OIRP w Poznaniu) oraz Sekretarz: Joanna Wierzchowska (OIRP w Toruniu).

Po ukonstytuowaniu się Prezydium, Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie porządek obrad, obejmujący punkty wnioskowane przez inicjatorów Zjazdu. Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się 105 delegatów, przeciw głosowało 177 delegatów, a 7 delegatów wstrzymało się od głosu.

Wobec nieprzyjęcia porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Jak wskazują wyniki głosowania, blisko 64% delegatów nie chciało obradować na zasadach i warunkach proponowanych przez izby wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu. Przedłożone przez te izby projekty uchwał dotarły do delegatów na 12 dni przez Zjazdem, co uniemożliwiło rzetelne zapoznanie się z ich treścią oraz przeanalizowanie proponowanych zmian i realnych skutków ich wprowadzenia.

W praktyce, jedyna zmiana, która miałaby znaczenie z perspektywy najbliższego Zjazdu wyborczego, polegała na modyfikacji zasad reprezentacji poszczególnych okręgowych izb na Krajowym Zjeździe. Przepisy przedłożonych projektów przewidywały złamanie zasady proporcjonalności i wprowadzenie limitu liczby delegatów na Zjazd – bez względu na liczebność danej izby – tak, aby żadna izba nie mogła być reprezentowana przez więcej niż 40 delegatów. Dla Izby warszawskiej oznaczało to zmniejszenie liczby delegatów z 88 do 40, przy czym należy pamiętać, że z uwagi na utrzymujący się wzrost liczby radców prawnych, przy zachowaniu aktualnych zasad wyboru delegatów, na Zjeździe wyborczym w 2020 r. OIRP w Warszawie będzie miała ponad 90 przedstawicieli.

Dla pozostałych 18 okręgowych izb propozycja wnioskodawców nie rodziła żadnych zmian, ponieważ liczba delegatów z żadnej izby poza warszawską nie przekracza 40 osób. W przypadku izb, które zainicjowały Zjazd, liczba delegatów wynosi odpowiednio: 10, 9, 19, 10, 27, 16, 8 i 8.

Pochodną ograniczenia liczby delegatów na Zjazd był zaproponowany w projektach mechanizm ustalania składu Krajowej Rady Radców Prawnych. Przewidywał on „parytet” miejsc dla poszczególnych izb, podczas gdy ustawa o radcach prawnych gwarantuje każdej izbie jednego przedstawiciela, wybieranego przez Zgromadzenia poszczególnych izb, pozostawiając swobodę wyboru przez Zjazd pozostałych członów KRRP. Dodatkowo, zmiana obejmowała ograniczenie liczby członków KRRP z danej izby do 4 osób. Aktualnie Izbę warszawską reprezentuje w KRRP 12 członków. To i tak o wiele mniej, niż wynika ze zwykłej proporcji liczby radców zrzeszonych w OIRP w Warszawie do liczby radców z innych izb. Przedstawiciele naszej izby objęli swoje mandaty w drodze demokratycznych wyborów, dokonanych przez Krajowy Zjazd (poza jednym, wybranym przez Zgromadzenie) zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Wszystkie pozostałe propozycje izb, które zainicjowały Zjazd, nie wymagały zwoływania Nadzwyczajnego Zjazdu i mogą być rozpatrzone i rozstrzygnięte przez Zjazd wyborczy, ze skutkiem w kolejnej kadencji organów samorządu.

Obecnie liczba radców prawnych we wszystkich izbach w kraju wynosi 43.000, z czego ponad 12.000 (ok. 28%) stanowią radcy z OIRP w Warszawie. Osiem izb, które zainicjowało Zjazd, zrzesza łącznie ok. 13.500 radców prawnych.

Liczba radców w Izbie warszawskiej stale rośnie i należy się spodziewać, że ten trend się utrzyma. W wyniku obowiązkowego odpisu składki członkowskiej na rzecz KRRP, stołeczni radcy finansują 28% całego budżetu krajowego. Nasi członkowie nie mogą być dyskryminowani przy podejmowaniu najważniejszych decyzji w sprawach samorządowych. Takie działanie jest niezgodne z ideą samorządu reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego oraz z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Nie może więc dziwić, że przedstawiciele Izby warszawskiej, a także innych okręgowych izb, w tym wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu, postanowili zakończyć Zjazd bez otwierania dyskusji. Pozwoliło to uniknąć niepotrzebnych sporów, które nie miały szansy na merytoryczne skonkludowanie w postaci uchwał Zjazdu, a które jeszcze bardziej podzieliłyby nasze środowisko.

Po Zjeździe nie pozostaje nam nic innego, jak przeanalizowanie tego, co się wydarzyło w ostatnią sobotę, ale także przez ostatni rok, i wyciągnięcie wniosków. Nasze środowisko powinno być zjednoczone i silne, a samorząd skupiony na potrzebach radców prawnych i aplikantów z całego kraju. Naszymi priorytetami powinny być przede wszystkim: udział w debacie publicznej w sprawach dotyczących środowiska prawniczego i wszystkich obywateli, dbanie o wysoki poziom kształcenia aplikantów, czuwanie nad należytym wykonywaniem zawodu oraz budowanie w społeczeństwie dobrego wizerunku zawodu radcy prawnego.

Niech ten Zjazd będzie gorzką lekcją dla nas wszystkich, a zarazem inspiracją do zmiany postrzegania naszej roli w samorządzie. Bądźmy bliżej bieżących potrzeb i problemów, z jakimi borykają się nasi radcowie i aplikanci. Pamiętajmy, że nasz samorząd tworzą radcy prawni z całego kraju, niezależnie od tego, w jakiej izbie są zrzeszeni.

Stanowisko dotyczące 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Niepodległość, to wartość którą Polacy cenią nade wszystko.11 listopada 2018 roku obchodzimy 100. rocznicę jej odzyskania
Z niepodległością nierozerwalnie łączy się słowo wolność.
Wolność, której broniliśmy w 1920 i 1939 roku.
Wolność dzięki której udało się Polakom przetrwać lata komunizmu.
Wolność, która legła u podstaw demokratycznych przemian zapoczątkowanych w 1989 roku.
Dziś w przeddzień 100-lecia odzyskania niepodległości Zjazd Radców Prawnych oddaje hołd tym wszystkim, którzy za wolność Polski walczyli i oddali życie. Wolność nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba walczyć a raz odzyskaną – starannie pielęgnować.
Dziś słowo wolność jest uosobieniem praworządności, demokracji i praw człowieka. Delegaci na Zjazd wyrażają uznanie dla wszystkich, którzy tej wolności w przeszłości i dziś bronią i o nią walczą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia, link do galerii.