12. międzynarodowa konferencja polsko-hiszpańska organizowana przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS

Zapraszamy na 12. międzynarodową konferencję polsko-hiszpańską organizowaną przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la Plana w Hiszpanii. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Relacja pomiędzy prawem a społeczeństwem obywatelskim z perspektywy historycznej, komparatystycznej i interdyscyplinarnej”. Tematyka poruszana przez znakomitych prelegentów z europejskich uczelni będzie się skupiała na demokracji w antycznej Grecji i antycznym Rzymie, konstytucyjnym uwarunkowaniu społeczeństwa demokratycznego, relacji państwo a obywatel, a także samorządności lokalnych społeczności. Miło nam ogłosić, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie objęła tegoroczną edycję patronatem honorowym

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego, a więc realny wpływ konkretnych grup społecznych na kształtowanie się jego organizacji i funkcjonowania, była przedmiotem rozważań filozoficznych od najdawniejszych czasów, poczynając od Arystotelesa, Cycerona, Thomasa Hobbes, Johna Locka czy Adama Smitha. Również współcześnie koncepcja społeczeństwa obywatelskiego jest przedmiotem licznych opracowań naukowych, dysput akademickich czy politycznych. Istotną rolę w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego odgrywa system prawa. Rola prawa w tym procesie uwidoczniła się już m.in. w okresie Republiki Rzymskiej poprzez tworzenie prawa na zgromadzeniach ludowych (comitia) oraz podczas przemian społecznych, politycznych, gospodarczych, poczynając od końca XVIII w.

Współcześnie wraz ze wzrostem świadomości społecznej kwestia partycypacji społeczeństwa w wykonywaniu władzy jest jednym z najważniejszych imperatywów aktywności jednostki oraz poszczególnych grup społecznych. System prawa stał się fundamentem i gwarantem społeczeństwa obywatelskiego. Takie ujęcie problematyki społeczeństwa obywatelskiego determinuje przygotowanie wystąpień na konferencji o charakterze prawno-historycznym, komparatystycznym, filozoficznym czy kulturowym.

12. międzynarodowa konferencja polsko-hiszpańska (12th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition) jest organizowana przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la Plana w Hiszpanii we współpracy z kilkoma uniwersytetami zagranicznymi i polskimi. Tegoroczne wydarzenie ma tytuł „Relacja pomiędzy prawem a społeczeństwem obywatelskim z perspektywy historycznej, komparatystycznej i interdyscyplinarnej”. Tematyka poruszana przez prelegentów będzie się głównie skupiała wokół następujących obszarów badawczych:

  • demokracja w antycznej Grecji i antycznym Rzymie
  • konstytucyjne uwarunkowania społeczeństwa demokratycznego – studia prawno-porównawcze;
  • państwo a obywatel
  • samorządność lokalnych społeczności

>>Zapisy<<

Opłaty

Wstęp dla członków OIRP w Warszawie jest bezpłatny.

Termin i miejsce konferencji
8 kwietnia 2022 r., online

Kontakt
Justyna Skwirowska
e-mail: konferencjapolskohiszpanska@swps.edu.pl