Aktualne problemy praktyczne z zakresu postępowania cywilnego – Ryn, 20-23 marca 2023 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się  w dniach 20-23 marca 2023 r. w hotelu „Zamek Ryn” w Rynie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi w praktyce, aktualnymi problemami z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Omówione zostaną m.in. postępowanie dowodowe, koszty postępowania, zwrot pisma wniesionego przez zawodowego pełnomocnika, a także postępowania odrębne, w tym gospodarcze. Przedstawione zostaną także najważniejsze planowane zmiany procedury cywilnej.

Marcin Dziurda – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Zorganizował, a następnie w latach 2006-2012 był pierwszym Prezesem reaktywowanej Prokuratorii Generalnej. Laureat nagrody Bona Lex za najlepszy akt prawny w 2006 r. Był członkiem zespołu problemowego do spraw postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jako pełnomocnik uczestniczył w setkach postępowań sądowych oraz licznych postępowaniach arbitrażowych. W roku 2015 został laureatem nagrody Dziennika Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” dla najlepszego radcy prawnego. Arbiter rekomendowany wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Przeglądu Sądowego” oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer na książkę najbardziej przydatną dla praktyki prawniczej w 2019 r. Autor licznych publikacji naukowych. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, postępowaniu arbitrażowym oraz prawie cywilnym materialnym. Jednym z jego głównych przedmiotów zainteresowań są relacje między prawem publicznym a prywatnym.

Program szkolenia:

20 marca 2023 r. poniedziałek

od 1600   przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030  kolacja

21 marca 2023 r. wtorek

800-900   śniadanie

900-1045   Nowelizacja k.p.c. z 4 lipca 2019 r. w orzecznictwie Sądu Najwyższego

1045-1100   przerwa kawowa

1100-1245   Ustawa naprawcza, eliminująca luki i wady nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. (druk sejmowy nr 2650)

1245-1415   przerwa obiadowa

1415-1600   Odpowiedź na pozew i dalsze pisma przygotowawcze, posiedzenie przygotowawcze

1600-1615   przerwa kawowa

1615-1800   Zasady koncentracji materiału procesowego, postępowanie dowodowe po zmianach

1800  kolacja

22 marca 2023 r. środa

800-930   śniadanie

930-1045   Postępowanie gospodarcze w praktyce

1045-1100  przerwa kawowa

1100-1245  Postępowanie uproszczone, postępowanie w sprawach własności intelektualnej w praktyce

1245-1415  przerwa obiadowa

1415-1600   Zarzut potrącenia i zarzut zatrzymania (w tym w sprawach frankowych), powództwa przedstawicielskie

1600-1615  przerwa kawowa

1615-1715   Dowód z zeznań świadka na piśmie, test sędziego w praktyce

1800  kolacja

23 marca 2023 r., czwartek

800-900  śniadanie

900-1030 Nowe regulacje dotyczące kosztów postępowania, zwrot pisma wniesionego przez zawodowego pełnomocnika

1030-1045  przerwa

1045-1130   Mediacja, w tym w sprawach zamówień publicznych; specyfika spraw z udziałem Skarbu Państwa i organów publicznych

1130-1200  wymeldowanie z hotelu

1200  obiad, wyjazd z ośrodka

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych 40 pkt.

Szkolenie zorganizowane zostanie na poziomie  średniozaawansowanym, co oznacza, że uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 750 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestnika w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą. Dodatkowa opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi: 190 zł.

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP– usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP– usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Uwaga: o zakwalifikowaniu na szkolenie, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie  kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. Prosimy aby osoby zamierzające skorzystać z możliwości zakwaterowania w pokoju jednoosobowym zgłaszały takie zainteresowanie  z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Ryn, marzec 2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005.

Zgłoszenia:

Dokonujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Link do rejestracji znajduje się poniżej

Formularz zgłoszeniowy

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w zakresie terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach odpowiednią informację przekażemy za pośrednictwem strony głównej www.oirpwarszawa.pl, a osoby, które do tego czasu złożą swoją deklarację uczestnictwa zostaną powiadomione bezpośrednio.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT