Opłaty – informacje ogólne

  1. za egzamin wstępny na aplikację radcowską kandydat uiszcza opłatę, której wysokość określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125,00 zł.
  2. za decyzje w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich uiszcza się opłatę w wysokości określonej uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych. Opłata jest równa 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2023 r. wynosi 360,00 zł.
  3. aplikant obowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej za każdy rok szkolenia w terminie określonym uchwałą rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbywa aplikację. Wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłata w 2023 r. wynosi 5 850,00 zł.
  4. aplikant jako członek samorządu radców prawnych obowiązany jest do uiszczania składki członkowskiej w wysokości określonej uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych. Składka członkowska aplikanta wynosi 30 zł miesięcznie. Składka za dany miesiąc uiszczana jest do końca tego miesiąca.
  5. za egzamin radcowski kandydat uiszcza opłatę, której wysokość określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłata za egzamin radcowski w 2023 r. wynosi 2 792,00 zł.