Przedłużenie terminu na dokonywanie zgłoszeń do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1607), regulujące zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony (pobierz plik).

Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała w ramach postępowań odwoławczych i będzie polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielali adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
W przypadku zgłoszenia się radców prawnych deklarujących gotowość udzielania takiej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zawrze stosowne porozumienie z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 20 listopada br. Zgłoszenia można dokonać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoccudzoziemcom@oirpwarszawa.pl, albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

Radcy prawnemu, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie przysługiwać:
1) wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze,
2) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
3) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza.

Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dokonywać będzie Urząd ds. Uchodźców.

Udostępnij na: