Udział przedstawicieli Izby w konferencji „Lawyers and climate change” organizowanej przez FBE

W dniach 9–11 września 2017 roku w Londynie odbyła się symboliczna, 50. konferencja zorganizowana przez FBE (Federację Adwokatur Europejskich), tym razem dotycząca roli i wpływu prawników na problematykę zmian klimatycznych na świecie.

W trakcie konferencji szeroko dyskutowano o przyszłości porozumień klimatycznych w tym przede wszystkim Porozumienia Paryskiego oraz Protokołu z Kioto. Podczas cyklu wykładów podkreślano między innymi odpowiedzialność prawników jako grupy zawodowej, która powinna charakteryzować się wysoką świadomością problemów współczesnego świata i aktywnie włączać się w mechanizmy służące ich rozwiązywaniu. Omawiane były również kwestie związane ze sporami i roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw ochrony środowiska, w tym w szczególności możliwość kierowania roszczeń do administracji rządowej i samorządowej opartych między innymi na naruszeniu konstytucyjnego prawa do czystego środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju.

Konferencja połączona była z obchodami 25-lecia istnienia FBE, jako organizacji zrzeszającej ponad 250 izb prawniczych, zarówno lokalnych jak i krajowych, z krajów należących do Rady Europy, reprezentujących łącznie ponad 800.000 prawników. Tym razem w konferencji i kongresie FBE uczestniczyło ponad 170 delegatów reprezentujących kilkadziesiąt izb i organizacji prawniczych. Podkreślić należy, że stanowiska FBE przyjmowane w aktualnych dyskusjach o prawie i roli prawników, stanowią ważny i słyszalny głos nie tylko w Europie ale też i na świecie. To duża zasługa prof. Sary Chandler, obecnej prezes FBE, a także jej poprzedników.

Także i tym razem konferencja zakończyła się przyjęciem uchwały, w której izby prawnicze zobowiązane zostały do szerzenia wiedzy na temat deklaracji podstawowych praw człowieka. Co istotne, FBE przygotowała także projekt uchwały w zakresie swoich obaw co do niezależności prawników, sędziów, prokuratorów i organizacji sądownictwa w krajach Europy Środkowej. Kwestie te były także przedmiotem szerokiej dyskusji w ramach konferencji.

Aktywne podejmowanie bieżących tematów przez FBE spowodowało, że udział izb prawniczych na konferencji był bardzo liczny. Co cieszy, szeroko reprezentowane były także izby z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przewodnicząca FBE wyrażała nadzieję, że z roku na rok liczba zrzeszonych w FBE izb i organizacji prawniczych, jak również ich aktywność będzie wzrastać, co przyczyni się do wzrostu roli FBE jako integratora środowisk prawniczych, platformy wymiany opinii i doświadczeń oraz wzmocni oddziaływanie FBE w sprawach, w których występuje.

Podkreślić należy aktywny i szeroki udział przedstawicieli polskich izby prawniczych w działaniach FBE, w szczególności w codziennych pracach jej komisji edukacji, nowych technologii czy praw człowieka. Oprócz Izby warszawskiej, udział w konferencji wzięły także inne izby zarówno radców prawnych, jak i adwokatów z Polski m.in. z Krakowa, Gdańska, Katowic, Wrocławia, Poznania i Olsztyna. OIRP w Warszawie na kongresie i konferencji FBE reprezentował r.pr. Piotr Wieczorkiewicz – Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych OIRP w Warszawie oraz r.pr. Katarzyna Barańska – Członek tejże Komisji.

Więcej o FBE, w tym o zaangażowaniu OIRP w Warszawie w bieżące prace tej organizacji, można przeczytać tu: http://www.fbe.org/home.