Nowa uchwała KRRP dot. obowiązku doskonalenia zawodowego

W dniu 11 grudnia 2015 roku Krajowa Rada Radców Prawnych uchwaliła Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tekst nowej uchwały). Jednocześnie KRRP uchyliła dotychczasowe regulacje w tym zakresie.

Uchwała ta zmienia w pewnym zakresie dotychczasowy system naliczania punktów szkoleniowych.

Zapraszając do lektury Uchwały, chcieliśmy podkreślić najistotniejsze zmiany:

  • w pewnym zakresie zmienił się katalog form doskonalenia zawodowego oraz przypisanych im punktów;
  • połowę punktów doskonalenia zawodowego należy uzyskać przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez samorząd radców prawnych;
  • szkolenia zewnętrzne (inne niż samorządowe) muszą uzyskać patronat samorządu radców prawnych, aby mogły zostać zaliczone jako wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego – obowiązek ten nie dotyczy szkoleń organizowanych przez uniwersytety i szkoły wyższe, szkolenia te będą dalej punktowane;
  • wprowadzono automatyczne zwolnienie z obowiązku uzyskiwania punktów szkoleniowych (w odpowiednim zakresie) osób m.in. korzystających z urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz osób niezdolnych do pracy z powodu choroby.

Bardzo istotną zmianą jest również obowiązek uzyskania przez pozasamorządowe instytucje szkoleniowe patronatu dla poszczególnych szkoleń tak, aby radcowie w nich uczestniczący mogli uzyskać punkty szkoleniowe z tego tytułu. Patronat taki przyznawać będzie Rada OIRP w Warszawie „stosowanie do zasięgu terytorialnego organizowanej formy doskonalenia zawodowego”.

Rozwiązanie to m.in. pozwoli na odciążenie radców prawnych od obowiązku przesyłania zaświadczeń o szkoleniach. Od nowego roku to instytucja organizująca szkolenie będzie miała obowiązek przesłać do OIRP w Warszawie informację o radcach prawnych uczestniczących w szkoleniu. Na tej podstawie Izba warszawska będzie naliczać punkty szkoleniowe.

Rola radcy prawnego będzie polegała na weryfikacji zapisu tych punktów w Extranecie.

OIRP w Warszawie wkrótce opracuje i udostępni instytucjom szkoleniowym rozpoznawalny znak graficzny, który pozwoli łatwo ustalić czy za dane szkolenie będą przyznawane punkty szkoleniowe OIRP w Warszawie.

W zakresie przyznawania patronatów szkoleniom, Prezydium Komisji Doskonalenia Zawodowego będzie rekomendować Radzie OIRP w Warszawie szeroką akceptację wniosków instytucji szkoleniowych o patronaty, umożliwiając samym radcom prawnym dokonanie wyboru spośród szerokiego spektrum szkoleń dostępnych na rynku.
Izba warszawska rozpoczęła prace nad elektronicznym systemem wnioskowania o patronaty OIRP w Warszawie, co umożliwi sprawne procedowanie zgłoszonych wniosków tak, aby instytucje szkoleniowe mogły w łatwy sposób dostosować się do nowych regulacji.

Intencją OIRP w Warszawie jest takie ukształtowanie praktyki wykonywania nowej uchwały KRRP, aby radcowie prawni mieli jak najwięcej możliwości dogodnej realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Udostępnij na: