Zmiana Regulaminu – Informacja dla Patronów

W dniu 9 czerwca br. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła zmiany w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej („Regulamin”), mające na celu m.in. zwiększenie efektywności patronatu.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W nowelizacji Regulaminu wprowadzono instrumenty zmierzające do wzmocnienia patronatu, pogłębienia więzi Patron-Izba-Aplikant, a także identyfikacji i personalizacji pracy z aplikantem.

Do najważniejszych zmian należy nałożenie na patrona obowiązku przekazywania kierownikowi szkolenia pisemnej informacji o przebiegu patronatu:

  • za okres styczeń-czerwiec – do dnia 15 lipca;
  • za okres lipiec-grudzień – niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem w grudniu.

W informacji o przebiegu patronatu konieczne będzie wskazanie m.in. dat spotkań z aplikantem oraz ich tematyki i czynności zleconych aplikantowi, rozpraw sądowych z udziałem aplikanta, a także obligatoryjnych zadań pisemnych zleconych aplikantowi zgodnie z wykazem zawartym w uchwale Prezydium KRRP.

Niezależnie od informacji o przebiegu patronatu, przekazywanych kierownikowi szkolenia, patron nadal będzie obowiązany do przedłożenia Radzie opinii końcowej o aplikancie.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie zasady udostępniania patronowi informacji z przebiegu szkolenia aplikanta, obejmującej informacje o zaliczeniu roku szkoleniowego, ocenach z poszczególnych kolokwiów i kolokwiów poprawkowych, obecności na zajęciach aplikantów, odbyciu praktyk oraz udzieleniu aplikantowi urlopu dziekańskiego lub zezwolenia na odbycie stażu zagranicznego. Przedmiotem informacji może być również przygotowanie aplikanta do zajęć, jego aktywność i zaangażowanie.

W związku z ww. zmianami w Regulaminie, w dniu 12 lipca br. Prezydium KRRP określiło: wzór informacji o przebiegu patronatu, wzór informacji z przebiegu szkolenia aplikanta oraz nowy wzór opinii o aplikancie. Ustalony został również nowy wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona.

Począwszy od 2019 r., radca prawny chcąc objąć patronat nad aplikantem będzie również musiał spełnić dodatkowy warunek, jakim jest wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym.

Nowym obowiązkom patronów towarzyszyć będzie nowe uprawnienie w zakresie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Radca prawny sprawujący patronat otrzyma, niezależnie od liczby aplikantów, 4 punkty za każdy pełny rok szkoleniowy sprawowania patronatu. W przypadku sprawowania patronatu przez okres krótszy niż rok szkoleniowy, punkty przyznawane będą w wymiarze 1 punkt za każde pełne trzy miesiące sprawowania patronatu.

Załączniki:

1) Uchwała Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywani aplikacji radcowskiej

2) Uchwała Nr 86/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2018 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

3) Uchwała Nr 301/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji o przebiegu patronatu

4) Uchwała Nr 302/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji z przebiegu szkolenia aplikanta

5) Uchwała Nr 303/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie opinii o aplikancie

6) Uchwała Nr 304/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona

7) Uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

 

Udostępnij na: