Zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych szybko sprawnie i bez błędów – nowy tryb Fast Track

Urząd Patentowy RP wprowadził istotną zmianę dla osób zgłaszających znaki i wzory bezpośrednio, oraz dla ich zawodowych pełnomocników w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, w tym dla radców prawnych. Mogą oni zaproponować zgłaszającym szybszą i sprawniejszą procedurę dokonywania zgłoszeń i uzyskiwania praw wyłącznych na znaki towarowe i wzory przemysłowe. Wprowadzony przyspieszony tryb procedowania Fast Track dla zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedury zgłoszeniowej oraz, co bardzo istotne,  eliminację błędów zdarzających się podczas sporządzania wniosków w trybie zwykłym.

Zgłoszenia w trybie Fast Track można dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem PUEUP, czyli Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego. W tym celu stworzone zostały dwa dedykowane formularze przeznaczone do dokonywania zgłoszeń w opisywanym trybie. Pierwszym z nich jest „Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – tryb przyspieszony”, zaś drugim „Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy – tryb przyspieszony”. Zgłoszeniom dokonanym w trybie Fast Track, które będą spełniały określone warunki, zostanie nadany szybszy bieg.

Oznacza to, że w przypadku znaków towarowych korzystających z trybu Fast Track skróceniu ulegnie okres od momentu dokonania zgłoszenia do ich publikacji. Natomiast w przypadku wzorów przemysłowych korzystających w tego trybu, skróceniu ulegnie okres od momentu dokonania zgłoszenia do ich zarejestrowania.

Spełnienie określonych warunków i prawidłowe przygotowanie zgłoszeń będzie skutkowało skróceniem czasu trwania badania formalnego zgłoszeń. Badanie formalne będzie mogło zostać rozpoczęte niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszeń, ponieważ nie będzie konieczne oczekiwanie na wniesienie wymaganych przepisami opłat. Opłaty, w przypadku skorzystania z trybu Fast Track, będą uiszczane z góry za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) dostępnej na koncie klienta na PUEUP.

Ponadto wymóg korzystania z dedykowanych formularzy spowoduje, że ograniczona zostanie możliwość popełniania błędów, a co za tym idzie, krótszy będzie czas  badania zgłoszeń. Przykładem takiego rozwiązania ograniczającego błędy jest wymóg sporządzania wykazu towarów i usług dla zgłoszenia znaku towarowego wyłącznie przy użyciu narzędzia TMclass, które zawiera zharmonizowana bazę terminów (Harmonised Database HBD).

Jednocześnie w przypadku korzystania z trybu Fast Track przez cały okres trwania postępowania, zgłoszenie powinno być procedowane elektronicznie przez profilowe konto klienta na PUEUP. Prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej jest kolejnym elementem przyspieszającym całość prowadzonego postepowania.

Za Krajowa Izba Radców Prawnych